Ἀγωνίες καὶ φόβοι γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

   Δὲν ἀπομένει παρὰ πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα – λιγότερο ἀπὸ δύο μῆνες – ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου. Καὶ ὅμως τὸ κορυφαῖο αὐτὸ γεγονός, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πλημμυρίζει μὲ χαρὰ τὶς καρδιὲς ὅλων τῶν πιστῶν, μᾶλλον ἔχει δημιουργήσει ἀγωνίες καὶ φόβους. Σφίγγει, δὲν χαροποιεῖ τὶς ψυχές.
   Λόγοι ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀρκετοὶ γι᾿ αὐτὴ τὴ δυσφορία· καίριος καὶ σημαντικὸς ὅμως εἶναι μόνο ἕνας. Αὐτὸς ποὺ ἀποτελεῖ τὸ 6ο πρὸς συζήτηση θέμα στὴ Σύνοδο καὶ ἀναφέρεται στὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο.
   Αὐτὸ ὑπογραμμίσθηκε ἰδιαίτερα στὴ Θεολογική – Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα: «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ: Μεγάλη προετοιμασία, χωρὶς προσδοκίες», ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ συμμετοχὴ μεγάλου πλήθους πιστοῦ λαοῦ στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας, στὸ Νέο Φάληρο Πειραιᾶ, τὴν Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016.
   Σύμφωνα μὲ τὰ Πορίσματα τῆς Ἡμερίδας οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, Γλυφάδας κ. Παῦλος, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας καὶ οἱ ὑπόλοιποι 10 εἰσηγητὲς τόνισαν ὅτι ἡ Σύνοδος δὲν θὰ εἶναι σύμφωνη «μὲ τὴ Συνοδικὴ καὶ Κανονικὴ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας» καὶ ὅτι δὲν θὰ λειτουργήσει «ὡς γνήσια συνέχεια τῶν ἀρχαίων μεγάλων Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο εἶναι διατυπωμένα τὰ δογματικοῦ χαρακτῆρος προσυνοδικὰ κείμενα δὲν ἀφήνουν κανένα περιθώριο ἀμφιβολίας, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος ἀποσκοπεῖ νὰ προσδώσει ἐκκλησιαστικότητα στοὺς ἑτεροδόξους καὶ νὰ διευρύνει τὰ κανονικὰ καὶ χαρισματικὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Ὡστόσο, καμία Πανορθόδοξη Σύνοδος δὲν μπορεῖ νὰ ὁριοθετήσει διαφορετικὰ τὴν μέχρι σήμερα ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ὑπάρχουν ἐπίσης ἐνδείξεις ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος θὰ προχωρήσει σὲ καταδίκη τῶν συγχρόνων αἱρέσεων καὶ πρωτίστως τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀντίθετα μάλιστα ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν νομιμοποιήσει καὶ νὰ τὴν ἑδραιώσει».
   Ἐμεῖς θὰ εὐχηθοῦμε οἱ εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος καὶ ἀγωνίας ἐπισημάνσεις τῆς Ἡμερίδας νὰ τύχουν προσοχῆς ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ μὴν ἐπαληθευθοῦν οἱ φόβοι τοῦ πιστοῦ λαοῦ.