ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εὐαγγέλιον: Σαβ. γ΄ ἑβδ.  νηστ. (Μρ. β΄ 14-17):

14 Καὶ παράγων εἶδε Λευῒν τὸν τοῦ Ἀλφαίου, καθήμενον­ ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέ­γει αὐ­­τῷ· ἀκολούθει μοι. καὶ ἀνα­στὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐ­τοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐ­τοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠ­­­­κολούθησαν αὐτῷ. 16 καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· τί ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει; 17 καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

14 Ἐκεῖ λοιπόν πού προχωροῦσε, εἶδε τόν Λευΐ, τό γιό τοῦ Ἀλφαίου, νά κάθεται στήν τράπεζα τῆς εἰσπράξεως τῶν φόρων, καί τοῦ λέει: Ἀκολούθα με. Κι ἐκεῖνος σηκώθηκε καί τόν ἀκολούθησε. 15 Κι ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς καί οἱ μαθητές του ἦταν καθισμένοι στήν τράπεζα τοῦ φαγητοῦ μέσα στήν οἰκία τοῦ Λευΐ, κάθονταν ἐκεῖ μαζί τους καί πολλοί τελῶνες καί ἁμαρ­τω­λοί. Καί ἦταν τόσοι πολλοί, διότι τήν ὥρα πού ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τόν Λευΐ, παρευρίσκονταν ἐκεῖ, ὁπότε καί ἀκο­λούθησαν τόν Ἰησοῦ στό σπίτι τοῦ Ματθαίου καί πῆ­ραν μέρος στό τραπέζι. 16 Καθώς ὅμως οἱ γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι τόν εἶ­δαν νά τρώει μαζί μέ τούς τελῶνες καί τούς ἁμαρτωλούς, ἔλε­­γαν στούς μαθητές του: Γιατί ὁ διδάσκαλός σας τρώ­ει καί πίνει μαζί μέ τούς ἁμαρτωλούς; 17 Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τά ἄκουσε αὐτά, τούς λέει: Δέν ἔ­χουν ἀνάγκη γιατροῦ οἱ ὑγιεῖς, ἀλλά οἱ ἄρρωστοι. Δέν ἦλ­­θα στόν κόσμο γιά νά καλέσω σέ μετάνοια ἐκεί­νους πού ἔχουν τήν ἰδέα ὅτι εἶναι δίκαιοι, ἀλλά τούς ἁμαρ­τω­­λούς.