ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Ματθ. κδ΄ 1-13): 

Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐ­­­­­πο­ρεύετο ἀπὸ τοῦ ἱε­­ροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μα­­θη­­­ταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐ­­τῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 2 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀ­­μὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται. 3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐ­­­πὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐ­­­πὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες,­ ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολ­λοὺς πλανήσουσι. 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. 7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐ­­­πὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδί­νων. 9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆ­ται ἐγερθήσονται καὶ πλα­νήσουσι πολλούς, 12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Κι ἀφοῦ βγῆκε ὁ Ἰησοῦς ἀπό τό ναό, ἔφευγε ὁρι­στι­κῶς πλέον ἀπό τό ἱερό, γιά νά μήν ἐπανέλθει σ’ αὐτό. Τότε τόν πλησίασαν οἱ μαθητές του γιά νά τοῦ δείξουν τίς οἰκοδομές τοῦ ἱεροῦ. 2 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τούς εἶπε: Δέν βλέπετε μέ θαυμασμό ὅλα αὐτά τά ὡραῖα κτήρια; Ἀληθινά σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι δέν θά μείνει πέτρα πάνω στήν πέτρα πού νά μήν γκρεμισθεῖ κάτω. 3 Κι ἐνῶ αὐτός καθόταν στό ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τόν πλησίασαν οἱ μαθητές ἰδιαιτέρως καί τοῦ εἶπαν: Πές μας, πότε θά γίνουν ὅλα αὐτά καί ποιό εἶναι τό σημάδι πού θά προαναγγέλλει τήν ἔνδοξή σου παρουσία καί τό ὁριστικό τέλος τοῦ κόσμου αὐτοῦ; 4 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Προσέχετε μή σᾶς παραπλανήσει κανείς. 5 Διότι θά ἔλθουν πολλοί πού θά διεκδικοῦν καί θά οἰκειοποιοῦνται τό ὄνομα τοῦ Μεσσία, τό ὁποῖο εἶναι δικό μου, καί θά λένε: Ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός. Καί θά παραπλανήσουν πολλούς. 6 Πρόκειται λοιπόν νά ἀκοῦτε πολέμους καί εἰδήσεις γιά πολέμους πού θά γίνονται σέ ἄλλες χῶρες. Προσέχετε, μήν ἀναστατώνεστε νομίζοντας ὅτι αὐτά εἶναι σημάδια πού προαναγγέλλουν τό τέλος· διότι σύμφωνα μέ τίς βουλές τῆς θείας πρόνοιας πρέπει ὅλα αὐτά νά γίνουν, ἀλλά ἀκόμη δέν εἶναι οὔτε τό τέλος τοῦ κόσμου οὔτε ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ της, πού προεικονίζει καί προτυπώνει τή συντέλεια τοῦ κόσμου. 7 Διότι θά ξεσηκωθεῖ τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἔθνους, καί τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου βασιλείου, καί θά ἔλθουν πεῖνες καί μολυσματικές ἐπιδημίες καί σεισμοί ἐδῶ κι ἐκεῖ. 8 Ὅλα λοιπόν αὐτά εἶναι ἀρχή πόνων καί δεινῶν. 9 Τότε θά σᾶς παραδώσουν σέ θλίψεις καί δοκιμασίες.­ Καί θά θανατώσουν μερικούς ἀπό σᾶς, καί θά σᾶς μι­σοῦν ὅλα τά ἔθνη γιά μένα, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου. 10 Καί τότε πολλοί θά σκανδαλισθοῦν καί θά κλο­νι­σθοῦν στήν πίστη. Καί θά παραδώσουν ὁ ἕνας τόν ἄλ­λο στούς ἄπιστους ἄρχοντες, καί θά μισήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο. 11 Θά ἐμφανισθοῦν ἐπίσης πολλοί ψευδοπροφῆτες καί θά παρασύρουν πολλούς στίς πλανεμένες διδασκαλίες τους. 12 Κι ἐπειδή θά πληθυνθεῖ ἡ κακία καί ἡ ἀνηθικότητα, θά ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, αὐτῶν δηλαδή πού στό ὄνομα μόνο εἶναι χριστιανοί κι ἔχουν μιά τυπική θρησκευτικότητα. 13 Ἐκεῖνος ὅμως πού θά δείξει ὑπομονή μέχρι τό τέλος τῶν δοκιμασιῶν αὐτῶν, αὐτός καί μόνο θά σωθεῖ.