Ἔργο ἀγάπης οὐσιαστικὸ καὶ ἀθόρυβο

    Ἡ Mὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθη­νῶν «Ἀ­­­πο­στολὴ» σὲ συνεργασία μὲ Ὀρ­θοδόξους Ὁμογενεῖς μας σ’ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ ἀνήκουν στὸν διε­θνὴ Ὀργανισμὸ IOCC (International Orthodox Christian Charities) ἐπιτελεῖ ἀθόρυβο ἀλλὰ πολὺ σπουδαῖο ἔργο ἀγάπης. Στὶς μέρες μας μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ταλαιπωρεῖ πλήθη συμπατριωτῶν μας καὶ μὲ τὰ ἀλλεπάλληλα κύματα τῶν προσ­φύγων στὴ χώρα μας, ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται μὲ κάθε τρόπο νὰ σταθεῖ στὸ πλευρὸ τῶν ­ἀναξιοπαθούντων. Ἐμπνέει δὲ στὰ ἐκκλησιάσματα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐθελοντισμοῦ μὲ οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα.
    Σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς «Ἀποστολῆς» «περισσότερες ἀπὸ 1.700 οἰκογένειες λαμβάνουν κάθε μήνα 24 τόνους συσκευασμένων τρο­­φίμων, ἄλλες 1.481 ­οἰκογένειες προμηθεύονται φρέσκα φροῦτα, λα­­χανικὰ καὶ νωπὰ προϊόντα μὲ προ­­­πληρωμένες κάρτες, ἐνῶ 1.200 ἄτομα παίρνουν καθημερινὰ φαγητὸ ἀπὸ τὸ κεντρικὸ συσσίτιο τῆς ‘‘Ἀποστολῆς’’. Ἐπιπλέον 24 ἀγροτικοὶ Συνεταιρισμοὶ ἔλαβαν δωρεὰν ὅλο τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμὸ παραγωγῆς, τυποποίησης καὶ προώθησης τῶν προϊόντων τους, μὲ μοναδικὴ ὑποχρέωση νὰ διαθέτουν τμῆμα τῆς παραγωγῆς τους σὲ Ἱδρύματα… Ὁ ἐτήσιος προϋπολογισμὸς τῆς ‘‘Ἀποστολῆς’’ γιὰ τὶς δράσεις στήριξης Ἑλλήνων καὶ προσ­φύγων ἀνέρχεται σὲ 14.000.000 εὐ­­ρώ, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 5.000.000 προέρχονται ἀπὸ δωρεὲς ὁμογενῶν μας τοῦ ἐξωτερικοῦ» («δημοκρατία» 23-10-2015).
    Ἂν σ’ αὐτὰ προστεθοῦν καὶ τὰ «κοινωνικὰ ἰατρεῖα» καὶ τὰ «κοινωνικὰ φαρμακεῖα», ποὺ περιλαμβάνονται στὶς δρα­στηριότητες τῆς «Ἀποστολῆς», στὰ ὁποῖα βρίσκουν βοήθεια καὶ ἀνακούφιση στοὺς πόνους τους πλήθη συν­αν­θρώπων μας, καθὼς καὶ τὰ προγράμ­μα­τα γιὰ πετρέλαιο θέρμανσης γιὰ φτω­­χὲς περιοχὲς τῆς χώρας, βλέπουμε πό­­σο σπουδαῖο κοινωνικὸ ἔργο ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία ἐμπνευ­στή της ἔχει τὸν φιλάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ καὶ τὴν ἐντολή Του τῆς ἀγάπης.
    Ἂς τὰ ἀκούσουν αὐτὰ κάποιοι, ποὺ ἀντὶ νὰ τιμοῦν τὴν Ὀρθοδοξία μας τὴν πολεμοῦν σὲ κάθε εὐκαιρία καὶ μὲ κάθε τρόπο.