«Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν…»

    Ἡ πορεία μας στὴ θεία Λειτουργία φθάνει στὸ τέρμα της. Ὁ σκο­πός της ἦταν ἕνας: νὰ συν­αντήσουμε καὶ νὰ ἑνωθοῦ­με οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸν Θεό.
    Ζήσαμε ἱερὲς στιγμὲς κατὰ τὴ ­διάρκειά της. Εἴδαμε τὸν Κύριο ἐνώπιόν μας νὰ μᾶς διδάσκει μὲ τὸ Εὐαγγέλιό Του, νὰ πορεύεται στὸ Γολγο­θᾶ, νὰ σταυρώνε­ται, νὰ ἀνασταίνεται καὶ νὰ ἀνεβαίνει στοὺς οὐρανούς. Κοινωνήσαμε τὸ ἅγιο Σῶμα Του καὶ τὸ τίμιο Αἷμα Του.
    Ἀδυνατεῖ ἡ γλώσσα μας νὰ ἐκφράσει μὲ λόγια τὰ δυνατὰ αὐτὰ βιώματα τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐσωτερικῆς γλυκύτητος καὶ χάριτος.
    Ἀνεβήκαμε στὸ Θαβὼρ καὶ σὰν τοὺς μαθη­τὲς ψέλλισαν τὰ χείλη μας τὴν ἱε­ρὴ ἐπιθυμία τῆς καρ­διᾶς μας: «Κύριε, κα­λόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε ­εἶ­­­ναι» (βλ. Ματθ. ιζ΄ 4). Νὰ μὴν τελειώ­σει αὐτὸ ποὺ ζοῦμε, νὰ μείνουμε γιὰ πάντα μέσα στὸ Ναό Του, στὸν ἐπίγειο οὐρανό, ἀνάμεσα στοὺς ­ἀγ­­­γέλους, τοὺς ἁγίους, τὸν ἴδιο τὸ Θεό.
    Ὅμως ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ τέλος τῆς λειτουργικῆς μας πορείας. Πῶς θ’ ἀποχωρήσουμε;
    «Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν», θὰ μᾶς προ­τρέψει ὁ λειτουρ­γὸς ἱερέας. Ἂς ἀναχω­ρήσουμε μὲ εἰρήνη στὴν ψυχή μας.
    Ἡ θεία Λειτουργία ἄρχισε «ἐν εἰρήνῃ» καὶ τελειώνει «ἐν εἰρήνῃ».
    Καὶ στὴ διάρκειά της πολλὲς φορὲς μᾶς δόθηκε ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.
    «Εἰρήνης ἐστὶ μυστήριον τοῦ­­το τὸ μυστήριον» (ΕΠΕ 11,60). Ἔτσι ὀνομάζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τὴ θεία Λει­τουρ­γία καὶ ἐπεξηγεῖ: ­διότι ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ συνάν­τησή μας μὲ τὸν Χριστό, ὁ Ὁ­­­ποῖος εἶναι ἡ ὄντως εἰρήνη τοῦ ἀν­θρώπου.
    Εἰρήνη μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα. Εἰρήνη, μὲ ­γαληνεμένο τὸ ἐσωτερικό μας, μὲ ­ἠρεμία συν­ειδήσεως. Εἰρήνη ­ἐσωτερικὴ καὶ βαθιά, τὴν ὁποία χαρίζει ἡ συμφιλίω­ση μὲ τοὺς ἄλλους, ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ κάθε πάθος καὶ ἀπὸ κάθε ­πονηρία. Εἰ­ρήνη μὲ τοὺς ἑαυτούς μας καὶ μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
    Γι’ αὐτὸ προσήλθαμε στὴ θεία Λει­τουρ­­­γία: γιὰ νὰ λάβουμε τὸ ἀγαθὸ τῆς εἰ­­ρήνης καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν τόπο μας, στὸ χῶρο μας, στὸ στίβο τῆς ζωῆς μας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα μας.
    «Ἀπὸ τὴν ἱερὴ σύναξη πρέπει νὰ φεύγουμε σὰν νὰ ἔ­­χουμε κατεβεῖ ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς οὐρανούς», θὰ μᾶς πεῖ ὁ ἱε­­ρὸς Χρυσόστομος (ΕΠΕ 26, 566).
    Μὲ εἰρήνη ἂς ἐξέλθουμε ἀπὸ τὸ Ναὸ καὶ πρῶτο μέλημά μας ἂς εἶναι νὰ δια­τηρήσου­με μέσα μας τὴ θεία καὶ οὐράνια εἰρήνη ποὺ μᾶς μετέδωσε ἡ θεία Λειτουργία. Προσεκτικοὶ πάντοτε, μήπως εἰσχωρή­σει στὸ ἐσωτερικό μας ὁτιδήποτε ἐφάμαρτο, σκέψη, λόγος, ­πράξη ποὺ θὰ διώξει τὴν εἰρήνη μας. Ἔχει παρατηρηθεῖ πὼς ὁ διάβολος μετὰ τὴ θεία Λειτουργία ἐπιτίθεται μὲ σκοπὸ νὰ χαλάσει τὴν ­κατάσταση τῆς εἰρήνης ποὺ ἔ­­­­­χει ­δη­­μιουργηθεῖ μέ­σα μας. Μὲ ποικί­­λες μικρὲς καὶ ἀ­­σή­μαντες ἀφορμές. ­Προσοχή! Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κλέψει τὸν θ­ησαυρό μας, ἂν ἐμεῖς δὲν τὸν ­παραδώσουμε. Ὀ­­φείλουμε ν’ ­ἀγωνισθοῦμε νὰ ­φυλά­ξουμε ἄσβεστο τὸ φῶς τοῦ ­Χριστοῦ ποὺ δεχθήκαμε. Νὰ κρατήσουμε ἀ­­­­­μό­λυντα τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ μᾶς χαρίσθηκαν. Νὰ δια­­τηρήσουμε τὴν εἰρήνη στὴν ψυχή μας.
    Μετὰ τὴ θεία Λειτουργία, μετὰ τὴ θεία Κοινωνία βγαίνουμε στὸν ­κόσμο χριστοφόροι καὶ ­πνευματοφόροι. ­Δε­χθήκαμε μέσα μας τὸν Χριστό, τὸν Ὁ­­­ποῖο καλούμαστε τώρα νὰ μεταφέρουμε στὸν κόσμο. Νὰ γίνουμε μάρτυρες τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο ποὺ μᾶς περιβάλλει, ποὺ ζοῦμε. Νὰ ­με- ­­τα­­φέρουμε τὴν εἰρήνη Του στὸν ταραγ­μένο καὶ εὑρισκόμενο σὲ σύγχυση ἀπὸ τὴν ἁ­­­­­μαρτία κόσμο μας ποὺ τόσο τὴν ἔχει ἀ­­­νάγκη. «Βρὲς τὴν εἰρήνη μέσα σου καὶ πολλοὶ θὰ τὴν βροῦν γύρω σου», συμβούλευε ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ.
    Ἂς ἀναζητοῦμε τὴν «ἄνωθεν ­­­­­εἰ­­­­ρή­νη», ἂς τὴν διατηροῦμε μέσα μας καὶ ἂς τὴν προσφέρουμε στοὺς ἄλ­λους. Δίνοντας εἰρήνη, δίνουμε τὸν Χρι­στό!