Ὕβρις

    Ἐγράφη ὅτι ἡ ἀνάληψη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀπὸ τὸν κ. Νικ. Φίλη προκάλεσε τὴ δυσφορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἀλλὰ τὸ σωστὸ εἶναι ὅτι προκάλεσε τὴ δυσ­φορία ὁλόκληρου τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ δὲ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ἀποτέλεσε μεγάλη ἔκπληξη. Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς τῆς χώρας αὐτῆς δυσφορεῖ, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λησμονήσει τὰ ὅσα εἶπε τὸν περασμένο Μάιο ὁ ἐν λόγῳ κύριος ὡς κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν κατεφέρθη μέ ὀξύτατες δηλώσεις κατὰ τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας σὲ νοσοκομεῖα, ὥστε νὰ τὸ προσκυνήσουν οἱ ἀσθενεῖς καὶ νὰ λάβουν χάρη καὶ ἴαση. Τότε ὁ σημερινὸς Ὑπουργὸς Παιδείας μίλησε γιὰ ἐμπόριο Λειψάνων, ὁπότε καὶ ἔλαβε ἀπὸ τὸν διευθυντὴ Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τὴν ἀπάντηση ὅτι «ἐμπόριο λειψάνων κάνει ὁ κ. Φίλης. Ἐμπορεύεται τὰ λείψανα ἑνὸς δῆθεν ἀριστεροῦ ἀντικληρικαλισμοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ παραπέμπει σὲ περιόδους Μεσαίωνα, ἀφοῦ ἐπιδιώκει νὰ περιορίσει τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκείας».
    Ἀλλὰ τὸ τί εἶναι τὰ ἱερὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων, ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ὁποῖα μυροβλύζουν καί θαυματουργοῦν, τὸ γράψαμε ἐκτε­νῶς σὲ σχόλιό μας τῆς 15-6-2015 (σελ. 276-277). Γιὰ δὲ τὴν ἀγανάκτηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν σημειώνουμε αὐτὸ ποὺ γράφει ἡ «Ἑστία»: «Ὁ συγκεκριμένος εἶναι γνήσιο παιδὶ τοῦ λαοῦ. Καὶ τὸ κυριότερο, ὄχι μόνο δὲν ἔχει πτυχίο, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἐγγεγραμμένος ὡς φοιτητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Σήμερα εἶναι 55 ἐτῶν. Ἂν αὐτὸ δὲν λέγεται αἰώνιος φοιτητής, τότε τί λέγεται;» (21-9-2015). Σημειώνουμε ἐπίσης ὅτι ὁ ἴδιος ἔχει ἐκφρασθεῖ «μὲ δηλώσεις καὶ δημοσιεύματα μὲ τὰ ὁποῖα τὸν περασμένο Αὔγουστο εἶχε ἀρνηθεῖ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὅτι ὑπῆρξε γενοκτονία τῶν Ποντίων»! («Ἑστία» ὅ.π.).
    Εἶναι ὄχι ἁπλῶς θλιβερό, ἀλλὰ ἔντονα ἀπογοητευτικὸ τὸ ὅτι σ’ αὐτὸ τὸ καίριο Ὑ-­πουργεῖο, ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλληνοπαίδων, ἔχει τοποθετηθεῖ τρεῖς φορὲς μέσα σὲ ἐννέα μῆνες ἄθεος Ὑπουργός! Τελικὰ τί ἀγωγὴ θέλουμε νὰ δώσουμε στὰ παιδιά μας; Θέλουμε νὰ τὰ κάνουμε ἄθεους καὶ ἀπάτριδες; Τότε εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας. Οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, ποὺ στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τους εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ τῆς ὁποίας ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴ ζωή, τὴν ἱστορία, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά της, ὣς πότε θὰ ἀνέχονται αὐτὴ τὴν ὕβρη;