Εὖγε στοὺς ἀποστράτους!

   Ἀξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στὰ μέ­λη τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀστυνο­μι­­κῶν Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ τοῦ Συν­δέσμου Ἀποστράτων Σωμάτων Ἀ­­­σφαλείας Καβάλας. Ὀργανώ­νουν πο­­λὺ συχνὰ ἐκδρομὲς στὰ πομα­κοχώ­­ρια τοῦ Νομοῦ Ξάνθης μὲ σκοπὸ νὰ λειτουργηθοῦν στὰ ἐκκλησάκια ποὺ ἔμεναν ­ἀλειτούργητα. Ἔτσι πρόσφατα ἕνα πούλμαν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ­κατέληξε στὸ ­πομακοχώρι Μύκη, ὅπου ὑπάρχει ἱε­ρὸς ναὸς πρὸς τι­μὴν τῆς ἁγίας Κυριακῆς καὶ τοῦ ἁγίου Κο­σμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, καὶ ἄλλο πούλμαν ἀπὸ τὴν Καβάλα στὸ πομακοχώρι Ὡραῖο, ὅπου ὑπάρχει ἱερὸς Ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ. Στὴ θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες καὶ κάποιοι Πομάκοι.
   Τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς ­Κομοτηνῆς ἀσκεῖ συνεχῶς μεγάλη προπαγάνδα καὶ προσπαθεῖ νὰ μετατρέψει σὲ Τούρκους ὅ­­­­­λους τοὺς Πομάκους, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο καὶ ἐξαγορά­ζοντας μὲ χρῆμα τὶς συνειδήσεις τους. Ὑ­­­πάρχουν ὅμως ἀκόμη Πομάκοι ποὺ ἀντιστέκονται στὰ τουρκικὰ ­δελεάσματα, διότι αἰσθάνονται ὅτι ἀποτελοῦν ἰδιαίτερο λαό, ποὺ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια διέμενε ­νοτίως τῆς Βουλγαρίας, καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀ­­πορροφηθοῦν ἀπὸ τὴ βουλιμία τῆς Τουρκίας καὶ νὰ ἀφομοιωθοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
   Τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ κράτος δὲν φαίνεται νὰ δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς Πομάκους. Γι᾿ αὐτὸ συχνὰ οἱ ὑπουργοὶ τῆς Τουρκίας μὲ ὁδηγὸ τὸν πρόξενο τῆς Κομοτηνῆς ἁλωνίζουν συστηματικὰ τὴν περιοχή.
   Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία ὅμως, καὶ συγκε­κρι­μένα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάν­θης καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, κά­νει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς ἀν­θρώ­πους αὐτούς. Ὅταν εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ ἄλλο πρόγραμμα, λειτουργεῖ στὰ πομακοχώρια, ὅπου πηγαίνουν οἱ ἐκδρομεῖς τῶν Ἑνώσεων τῶν Ἀποστράτων. Εἶναι κι αὐτὸ μιὰ ἀντίδραση στὰ ὕπουλα σχέδια τῶν Τούρκων. Μιὰ εἰρηνικὴ ἀλλὰ ­δυναμικὴ ἀντίσταση.