Ἀριστερὴ Κυβέρνηση νεοταξικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ

   Οἱ κυβερνήσεις ἀλλάζουν, οἱ ἄν­θρωποι ποὺ χειρίζονται τὶς τύχες τῆς χώρας βρίσκονται σὲ ἰδεολογι­κὰ στρατόπεδα ἀντίθετα, ἡ ἐπιδίωξη ὅμως τῶν ἀόρατων κυβερνητῶν τοῦ τόπου παραμένει πάν­τα ἡ ἴδια: Μὲ πρόσχημα πάντοτε τὸ ἴδιο – τὴν πάταξη τῆς γραφειοκρατίας καὶ τῆς φοροδιαφυγῆς, στὸ ὁποῖο προστίθενται τώρα καὶ τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς «ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως» – μεθοδεύεται ἡ ἠλεκτρονικὴ ὑποδούλωση τοῦ ἀδούλωτου λαοῦ τῆς χώρας μας.
   Καὶ τώρα… τραγικὴ εἰρωνεία! Μιὰ ἀριστερὴ κυβέρνηση προθυμοποιεῖται νὰ ὑλοποιήσει τὴν ἀπόκρυφη ἐπιθυμία τῶν διεθνῶν κέντρων ἐλέγχου τοῦ χρήματος καὶ ἐπιβάλλει στοὺς πολίτες τὰ ἠλεκτρονικὰ δεσμὰ ποὺ ἔχουν χαλκεύσει οἱ νεοταξικοὶ ὑποψήφιοι τύραννοι τῆς γῆς.
   Ὅ,τι ἀπέτυχαν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταίων πέντε ἐτῶν, ὅπως ἔχουμε γράψει ἐκτενῶς καὶ κατ᾿ ἐπανάληψιν, ἔρχεται τώρα νὰ τὸ ἐπιβάλει μιὰ ἀριστερὴ κυβέρνηση, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἔχει ὑψώσει σημαία ἀντιστάσεως κατὰ τῶν ἐξωτερικῶν ἐξουσιαστῶν τῆς Ἑλλάδος.
   Τὸ σχετικὸ ἄρθρο (16) τοῦ ἑτοιμαζόμενου νομοσχεδίου ἔχει συγκεντρώσει τὴν ἀπόλυτη ἀποδοκιμασία τῶν πολιτῶν. Στὰ 1.500 καὶ πλέον σχόλια τῆς διαβουλεύσεως ἐπὶ τοῦ ἄρθρου 16 μετροῦνται στὰ δάχτυλα σχεδὸν τοῦ ἑνὸς μόνο χεριοῦ οἱ ὑπὲρ αὐτοῦ τοποθετήσεις. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἀπορριπτικά. Δὲν θὰ ἀκούσει τὴ φωνὴ τοῦ λαοῦ ὁ ὑπουργός; Ἂς ἀκούσει τουλάχιστον τὴν κραυγὴ ἀγωνίας τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ μὲ εὐγένεια ἀλ­λὰ καὶ σταθερότητα τοῦ γράφει μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:
   «Πληροφορηθέντες τὴν πρόθεσιν τῆς κυβερνήσεως διὰ τὴν ὑλοποίησιν τῆς ἠλεκτρονικῆς “Κάρτας τοῦ Πολίτη”, μὲ διακηρυσσόμενον στόχον τὴν πάταξιν τῆς γραφειοκρατίας καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν τὴν ἀνησυχίαν ἡμῶν διὰ τὸν ἀπειλούμενον ἔλεγχον εὐαισθήτων προσωπικῶν δεδομένων καὶ τὴν δυνατότητα παραβιάσεως καὶ προσβολῆς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν.
   Παρακαλοῦμεν θερμῶς νὰ λάβητε ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ “Κάρτα τοῦ Πολίτη” ὑποβαθμίζει τὴν ­προσωπικότητα τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ταύτισίν των μὲ ἕνα ἀριθμὸν τοῦ συστήματος διακυβερνήσεως καὶ οὐσιαστικῶς προσβάλλει τὴν θεόσδοτον ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου…».
   Ἡ ἔκκληση τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων εἶναι καὶ ἔκκληση ὅλων μας. Παρακαλοῦμε τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς νὰ ἀναθεωρήσουν τὴ στάση τους. Μὴ θελήσουν νὰ γίνουν νεκροθάφτες τῶν ἐλευ­θεριῶν τοῦ λαοῦ μας!