ΟΙ ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΟΝΟΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τῶν Μυροφόρων: Πράξ. ς΄ 1-7

Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος ῾Αγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους·­ καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΟΝΟΙ

1. Ο ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ

   Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὶς πρῶτες ἡ­­­μέρες της ἐξαπλωνόταν μὲ θαυμαστὴ ἄν­­­­­θηση. Ἕνα ὅμως ἐσωτερικὸ πρόβλη­μα ἦλ­θε νὰ ταράξει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἑνότητα τῶν πρώτων πιστῶν. Καθὼς αὔξανε ὁ ἀ­­­ρι­θμὸς τῶν πιστῶν, «ἐ­­­γένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλλη­νιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους». Δηλαδὴ οἱ Ἰουδαῖοι χρι­­στιανοὶ ποὺ ἦταν ἀπὸ ξέ­να μέρη καὶ γι’ αὐτὸ μιλοῦσαν Ἑλ­ληνικά, ἄρχισαν νὰ γογγύζουν ἐναντίον τῶν ντό­πιων Ἑβραίων χριστιανῶν, ποὺ μιλοῦ­σαν τὴν ἀραμαϊκὴ γλώσσα. Κι ἄρχι­­σαν τὰ παράπονα, ὅτι οἱ χῆρες τῶν ἑλλη­νό­φωνων Ἰουδαίων χρι­στιανῶν παραμελοῦνταν στὴν καθημερι­νὴ περίθαλψη καὶ στὴ διανομὴ τῶν τρο­φῶν καὶ τῶν ἐλε­ημο­συνῶν.
   Ὁ γογγυσμὸς αὐτός, ποὺ ἐκδηλώθηκε μέσα στὰ σπλάχνα τῆς πρώτης Ἐκ­κλη­σί­ας, ἦταν περισσότερο ἐπικίνδυ­­νος ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικούς της ἐχθρούς. Δι­ότι οἱ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν ἐχθρό­τητά τους συσπείρωναν τὸ σῶμα τῶν πιστῶν, ἐνῶ ὁ γογγυσμὸς ἦταν δι­­α­λυτικὸ στοιχεῖο καὶ ἔπρεπε ἄμεσα νὰ ἐξαλειφθεῖ. Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἦταν ὅλοι οἱ πιστοὶ μιὰ ψυχὴ καὶ μιὰ καρ­­διά. Ὅταν ὅμως αὐξήθη­καν σὲ ἀριθμό, ἄρχισαν τὰ παράπονα. Βέ­βαια εἶ­ναι λογικό, ὅταν αὐξάνεται ὁ ἀρι­θμός, νὰ δη­μιουργοῦνται κάποια ὀργα­­νω­τι­κὰ προβλήματα. Τὸ πλῆ­θος δὲν βοηθᾶ­ πάντοτε στὴν ποιότητα. Οἱ Ἀπόστολοι ἄλ­λω­στε δὲν ἐπαρκοῦσαν στὴ διευθέτηση τόσων θεμάτων. Δὲν μπο­ροῦσαν νὰ κά­νουν­ ταυτόχρονα τὰ πάντα. Ἡ παραμέληση­ τῶν Ἑλληνιστῶν ὅμως δὲν ἦταν μιὰ σκό­­πιμη ἐνέ­ργεια ἀλ­λὰ ἀποτέλεσμα δυσλει­τουργί­ας. Ἀ­­­πὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ οἱ χῆ­ρες τῶν Ἑλληνιστῶν δὲν ἦταν δίκαιο νὰ πα­ραμελοῦνται. Ἀλλὰ τὸ πρό­βλημα δημιουργήθηκε ἐπειδὴ οἱ ντόπιες χῆ­ρες εἶχαν­ εὐνοϊκότερη μεταχείριση καὶ ἔπαιρναν πε­­ρισ­σότερα ἀ­­­γαθά. Δηλαδὴ οὐσιαστικὰ μέ­σα ἀπὸ τὸ ὅ­­­­λο πρόβλημα ἐκδηλώνον­ταν τὰ πάθη τῆς πλεονεξίας καὶ τῆς ζήλειας. Καὶ στὶς ἁγιό­­τερες λοιπὸν κοινωνίες εἶ­ναι δυνατὸν νὰ δη­μιουργηθοῦν ἀφορμὲς πα­ραπόνων­ ὄχι πάντοτε ἀβάσιμες. Ἕνα δίδαγμα λοιπὸν ποὺ μποροῦμε νὰ πάρουμε ἀπὸ τὴν ὅλη διήγηση εἶναι ὅτι σὲ κάθε πρόβλημα ποὺ ἀνακύπτει στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλ­λους ἀδελφούς μας, νὰ μὴ γογγύζουμε δι­αρκῶς οὔτε νὰ ψάχνουμε νὰ βροῦμε ψεγάδια. Λάθη εἶναι φυσικὸ νὰ γίνονται. Νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε ὅμως μὲ σύνεση, κατανόηση καὶ διάκριση. Χωρὶς νὰ γκρινιάζου­με διαρκῶς καὶ νὰ ἐπικρίνουμε τὰ πάντα καὶ νὰ εἴμαστε πάντοτε δυσαρεστημένοι ἀπὸ τὸ καθετί. Ἔτσι καὶ τὴν ψυχή μας μολύνου­­με καὶ στοὺς ἄλλους μεταδίδουμε ἕνα πνεῦμα διαλυτικό.

2. ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΙΕΡΗ

   Μετὰ ἀπὸ τὸ πρόβλημα ποὺ δημιουργή­θηκε, οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι συγκάλεσαν τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν καὶ τοὺς εἶπαν: Δὲν μᾶς φαίνεται σωστὸ νὰ ἀφήσουμε ἐμεῖς τὸ κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὑ­­­­πη­ρετοῦμε στὰ τραπέζια τοῦ φαγητοῦ. Ἐ­­­ξετάστε λοιπὸν προσεκτικὰ καὶ ἐκλέξτε ἀπὸ σᾶς τοὺς ἴδιους ἑπτὰ ἄνδρες ποὺ νὰ ἔ­­­χουν καλὴ μαρτυρία ἀπὸ ὅλους καὶ σύνεση καὶ νὰ εἶναι γεμάτοι ἀπὸ Ἅγιον Πνεῦμα, «ἄν­δρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά», γιὰ νὰ ἐπιτελοῦν τὴ διακονία αὐτή. Κι ἐμεῖς θὰ ἀφοσιωθοῦμε ἀποκλειστικὰ στὴν προσ­ευχὴ καὶ στὴ διακονία τοῦ κηρύγματος.
   Ἡ πρόταση αὐτὴ τῶν Ἀποστόλων φάνη­κε ἀρεστὴ στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ διά­λεξαν τὸν Στέφανο, ἄνδρα γεμάτο μὲ πίστη καὶ πολλὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸν Φίλιππο, τὸν Πρόχορο καὶ τὸν Νικάνορα, τὸν Τίμωνα καὶ τὸν Παρμενᾶ καὶ τὸν Νικόλαο ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια. Αὐτοὺς τοὺς ἑπτὰ τοὺς παρουσίασαν ἐνώπιον τῶν Ἀπο­στόλων. Καὶ αὐτοί, ἀφοῦ προσ­ευ­χήθηκαν, ἔβαλαν ἐπάνω τους τὰ χέρια τους, γιὰ νὰ τοὺς μεταδοθεῖ ἡ θεία Χάρις. Ἔτσι τὸ κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ εἶχε θαυμαστὴ πρόοδο καὶ διάδοση. Καὶ ὁ ἀ­­­ριθμὸς τῶν πιστῶν στὰ Ἱεροσόλυμα μεγάλωνε πάρα πολύ. Ἀλλὰ καὶ πλῆθος πολὺ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῶν Ἰουδαίων ἀποδέχον­ταν τὴν πίστη.
   Πῶς λοιπὸν λύθηκε τὸ πρόβλημα τῶν γογ­­γυσμῶν; Μήπως τὸ ἔλυσαν οἱ γογγυστές; Κάθε ἄλλο. Τὸ ἔλυσαν ἄνθρωποι πλή­­ρεις Πνεύματος Ἁγίου. Ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία, ἀκέραιοι καὶ ἀξιόπιστοι, ἐνάρετοι καὶ ταπεινοί. Μὲ διοικητικὰ καὶ πνευματικὰ χαρίσματα. Τίμιοι στὴ διαχείριση, συνετοὶ στὴ συμπεριφορά τους. Διότι μὲ τὰ πολλὰ αὐτὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἀρετές τους μποροῦσαν νὰ διευθετοῦν καλύτερα τὰ διάφορα προβλήματα ποὺ προέκυπταν· νὰ προλαβαί­νουν τὰ παράπονα τῶν πιστῶν καὶ νὰ διανέ­μουν­ τὰ ἀγαθὰ τῆς Ἐκκλησίας μὲ δικαιοσύνη.
   Μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρ­χουν σὲ κάθε ἐποχὴ ἄνθρωποι ποὺ δια­κονοῦν στὰ ἱερά της ἔργα: κληρικοὶ καὶ λα­ϊκοί, ἐπίτροποι, ψάλτες, νεωκόροι, κυρίες­ τοῦ φιλοπτώχου, κύριοι καὶ κυρίες στὰ συσ­σίτια, στοὺς ἐράνους, στὶς φιλανθρωπίες, σὲ κάθε ἔργο. Ὅσοι λοιπὸν διακονοῦμε στὰ ἱερὰ ἔργα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ πολὺ πε­­­ρισ­σό­τερο ὅσοι διαχειριζόμαστε τὰ ἱε­ρὰ χρή­­ματα, πρέπει νὰ ἔχουμε φρόνηση, σύνεση­ καὶ φόβο Θεοῦ. Νὰ ἐπιτελοῦμε τὰ ἱερὰ ἔργα μὲ φόβο καὶ τρόμο. Μὲ τὴ συναίσθηση ὅτι θὰ δώσουμε κάποτε λόγο στὸν Θεό. Γι’ αὐ­τὸ νὰ ἐκζητοῦμε διαρκῶς τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιὰ νὰ ἐργαζόμαστε τὰ ἱερά μας ἔργα μὲ δικαι­οσύνη καὶ σοφία, μὲ πίστη καὶ φόβο Θεοῦ.