Ἡ Ἀγγλία ἰσλαμοποιεῖται!

   Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔρχονται στὴ δημοσιότητα συχνὰ ­παρόμοιες εἰ­δήσεις ἀπὸ τὴν Ἀγγλία, ὅπως αὐτή:
   «Τὸ “μεγαλεῖο” τῆς ­ἀνεκτικότητας β­ιώνουν κι αὐτὴ τὴν περίοδο ἐν ­ἀ­­­­­­ναμο­νῇ Χριστουγέννων στὰ σχολεῖα τῆς χώ­ρας, ὅπου οἱ δάσκαλοι μετροῦν τὰ λόγια τους στὴν ἐξιστό­ρηση τῆς Θείας Γέν­νησης ὑπὸ τὸν φόβο μήπως καὶ προσβάλλουν τοὺς μουσουλμάνους μα­θητές! ­Σύμφωνα μὲ τὸ BBC “ὁ ­φόβος προσ­­βολῆς τῶν ­ἀλλόθρησκων ­μα­θητῶν ἔ­­­χει ὡς ­ἀποτέλεσμα οἱ μαθητὲς στὸ ­σύνολό τους νὰ μὴ ­μα­θαί­νουν τὸ ἀληθινὸ νόημα τῶν Χριστου­γέννων στὰ ­σχολεῖα”, ὅπως γιὰ ­πα­ράδειγμα ὅ­­­τι τὰ ­Χριστούγεννα ­ση­μαίνουν τὸν ἑ­­ορτασμὸ γιὰ τὴ ­γέννηση τοῦ Χρι­στοῦ! Μὲ ὁρισμένους δασκάλους νὰ ­θεωροῦν ἀκόμα πιὸ εὐσεβῆ μέθοδο γιὰ τὴν τήρηση τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας στὶς σχολικὲς ­αἴθουσες τῆς πολυπολιτισμικῆς ­Ἀγγλίας τὴν ὁλοσχε­ρὴ κατάργηση τοῦ ­μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. (…) Ὅπως ὑ­­­ποστηρίζει ὁ Ἄγ­γλος ­δημοσιογράφος Roger Bolton στὸν ραδιοφωνικὸ ­στα­θμὸ Radio 4, “δὲν ὑπάρχει οὔτε κάποιο παιδικὸ πρόγραμμα ποὺ νὰ ἀναφέρεται σὲ θρησκευτικὰ θέματα” στὴ χώρα!» («Hellas Force» 1-12-2014).
   Πρέπει δυστυχῶς νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι ὁ συνεχιζόμενος ­ἀποχρωματισμὸς τῆς ἄλλοτε «χώρας τῆς Βίβλου» ἀπὸ καθετὶ τὸ χριστιανικὸ χάριν τῶν μου­σουλ­μάνων μεταναστῶν ὁδηγεῖ τὴν Ἀγ­­γλία σταδιακὰ ἀπὸ τὴν ­θρησκευτικὰ οὐ­­δέτερη στάση στὴν ­ἰσλαμοποίηση. Διότι μὲ τὴν ἁλματώδη αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν μουσουλμάνων ­κατοίκων της καὶ τὸν θρησκευτκὸ φανατισμὸ ποὺ τοὺς διακρίνει, ἀργὰ ἢ γρήγορα αὐ­τοὶ θὰ παίζουν κυρίαρχο ρόλο στὴν ὅλη κοινωνικὴ διάρθρωση τῆς ­ὑπεροπτικῆς πρώην αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἤδη δέχεται ἀλλεπάλληλα ταπεινωτικὰ πλή­γματα. Ὁ ἀθάνατος λόγος τῆς Ἁγίας Γρα­φῆς εἶναι σαφέστατος: «Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» (Ίακ. δ΄ 6)!