31 Ἰουλίου

0731

31 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Εδόκιµος δίκαιος

●     γιος ωσφ π ριµαθαίας

     Ο γιοι 12 Μάρτυρες ο Ρωµαοι

   γκαίνια το Ναο τς Θεοτόκου στς Βλαχέρναις κα Προεόρτια (παραµον)

     Προόδου (ξόδου) Τιµίου Σταυρο

     νακοµιδ Λειψάνων γίου Φιλίππου το ποστόλου

     νώνυµος Κρητικς Νεοµάρτυς

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Εδόκιµος δίκαιος

γιος Εδόκιµος γεννήθηκε στν Καππαδοκία, π γονες εσεβες. πατέρας του νοµαζόταν Βασίλειος κα εχε τ ξίωµα το πατρικίου, δ µητέρα του, Εδοκία. Τ γιό τους Εδόκιµο νέθρεψαν σο γίνεται σύµφωνα µ τς πιταγς το Εαγγελίου. Κα Εδόκιµος δν ργησε ν φέρει καρπούς. π τν παιδική του κόµα λικία, µιµήθηκε τος γονες του στ φιλανθρωπία κα τν λεηµοσύνη, µοιράζοντας µ πλοχερι λικ γαθ γι τν νακούφιση κάθε εδους δυστυχισµένων, προπάντων δ ρφανν κα προστάτευτων πόρων χηρν. ταν Εδόκιµος µεγάλωσε, διορίσθηκε π τν ατοκράτορα Θεόφιλο (829) στρατοπεδάρχης στν Καππαδοκία κα πειτα στ χορσιαν σύνορα. Κα στ θέση του ατή, Εδόκιµος πρξε πάντοτε ταπεινόφρων, δίκαιος κα φιλάνθρωπος. λλ στ 33ο τος τς λικίας του πέθανε, κα εδηση ατ φερε µεγάλη λύπη στς ναρίθµητες ψυχς πο εχε εεργετήσει. µως δίκαια ψυχ το Εδοκίµου συναριθµήθηκε κε, που «ο δίκαιοι κλάµψουσιν ς λιος ν τ βασιλεί το πατρς ατν· χων τα κούειν κουέτω». Δηλαδ κε, που ο δίκαιοι θ δοξαστον κα θ λάµψουν σν τν λιο, στ βασιλεία το ορανίου Πατέρα τους. ποιος, λοιπόν, χει ατι κα κούει µ νδιαφέρον κα γκολπώνεται τν λήθεια, ς κούει.

 

γιος ωσφ πριµαθαίας

Κηδευτς το Δεσπότη Χριστο. πεβίωσε ερηνικά. (Ματθ. κζ΄ 57, 59).

 

Ογιοι 12 Μάρτυρες ο Ρωµαοι

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γκαίνια το Ναο τς Θεοτόκου στς Βλαχέρναις κα Προεόρτια (παραµον) Προόδου (ξόδου) Τιµίου Σταυρο

Σ. Εστρατιάδης γι τ γεγονς ατ γράφει τ ξς: «Κατ τν µέραν ταύτην ξήγετο κ το σκευοφυλακίου τς µεγάλης κκλησίας τίµιος σταυρός, περιήγετο ν τν πόλιν κα ξετίθετο ες διαφόρους ναος πρς προσκύνησιν κα γιασµν τν πιστν κα πάλιν πετίθετο ες τ σκευοφυλάκιον. Ες τος κώδικας τ το τιµίου σταυρο προεόρτια ναγράφονται κα ρχονται π τς πρώτης Αγούστου, δ κατ τν προεόρτιον ταύτην νάµνησιν µνογραφία εναι πλούσια κα κεται νέκδοτος ες πολλος Κώδικας· κα να µόνον ες τος κατ΄ ατν συντεθέντας Κανόνας περιορισθ, σηµει Κανόνα το Θεοφάνους (ν τος Κώδ. 368 φ. 3636,1568 φ. 3α Παρισίων κα Ω 147 Λαύρας), το Γεωργίου Νικοµήδειας (ν τος Κώδ. 1567 φ. 240 6,13φ 351 α Παρισίων κα Θ 32 φ. 344α, Δ 12 φ. 273α, 1135 φ. 333α κα Ω 147 φ. 368α Λαύρας), τερον το ατο Γεωργίου Νικοµήδειας φέροντα κροστιχίδα «Σταυρ γεγηθς ξάδω θεον µέλος Γεώργιος» (ν τ Παρισιν Κώδ. 13 φ. 352 6 κα τ τς Λαύρας Θ 33 φ. 5). Ες τος ατος δ Κώδικας κα λλους Στιχηρ πολλά, διόµελα, Καθίσµατα κλπ».

 

νακοµιδ Λειψάνων γίου Φιλίππου τοποστόλου

Βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα στς 14 Νοεµβρίου. Τ γιο λείψανό του µετακοµίστηκε π τν εράπολη στν Πάφο τς Κύπρου, κα συγκεκριµένα σ΄ να χωρι κοντ σ΄ ατή, ρσινόη ρσς λεγόµενο. κε οκοδοµήθηκε Νας στ νοµα το ποστόλου Φιλίππου, πο σζεται µέχρι σήµερα. Στ Να ατ κατέθεσαν τ γιο λείψανο το γίου, πο µέχρι κα σήµερα πιτελε θαύµατα, σ΄ σους προσέρχονται µ πίστη.

 

νώνυµος Κρητικς Νεοµάρτυς

Νεοµάρτυρας ατς ταν π τν Κρήτη κα γεννήθηκε π γονες εσεβες. Εκοσι χρονν βρέθηκε στ δούλεψη νς Τούρκου στν λεξάνδρεια τς Αγύπτου. Κάποια νύκτα, Τορκος ατός, θέλησε ν κµεταλλευτε τν νεαρό. Τότε εσεβς νέος ρνήθηκε κα πάνω στν πελπισία του µαχαίρωσε τν Τορκο µ ποτέλεσµα ατς ν πεθάνει. Τν ποµένη µέρα ο φίλοι το σκοτωµένου Τούρκου, µόλις κουσαν τ γεγονός, συνέλαβαν τν νεαρ χριστιαν κα τν πγαν στν δικαστή. λλ΄ πειδ δν πρχε µαρτυρία σ βάρος του τν φησαν λεύθερο. Μετ δυ µέρες µως, τν συνέλαβαν πάλι κα φο τν βασάνισαν σκληρά, µολόγησε λη τν λήθεια. Τότε δικαστς το πρότεινε, γι ν σώσει τν ζωή του, ν΄ ρνηθε τν Χριστ κα ν γίνει µουσουλµάνος. Νεοµάρτυρας πέῤῥιψε τν πρόταση το δικαστ κα µ θάῤῥος µολόγησε πς γεννήθηκε, εναι κα θέλει ν πεθάνει χριστιανός. Τότε µία π τς µέρες το ουλίου τ 1811, τν θανάτωσαν µ παγχονισµό. Δυ µέρες µεινε τ τίµιο λείψανό του στν κρεµάλα, κατόπιν τ κατέβασαν κα τ χωσαν στν µµο.