Τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Πανορθοδόξου Συνάξεως

Διαβάσαμε μὲ προσοχή, εὐχαριστία καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τὸ ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐξέδωσε ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία συνῆλθε μεταξὺ 6ης καὶ 9ης Μαρτίου 2014 στὸ Φανάρι (Κωνσταντινούπολη). Ἡ Σύναξη αὐτὴ συνῆλθε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλε­ως καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου κ. Βαρθολομαίου ἐπʼ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τὸ ἀνακοινωθὲν περιέχει ἀναφο­-
­ρὲς στοὺς σύγχρονους ­διωγμοὺς κα­τὰ τῶν χριστιανῶν, στὴν ­κρίση ποὺ ἔχει ξεσπάσει ­τελευταῖα στὴν Οὐ­κρανία, στὴν ­οἰκονομικὴ ­κρίση ποὺ ταλανίζει σήμερα τὸν ­κόσμο καὶ «ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀπειλὴν διὰ τὴν δικαιοσύνην εἰς τοπικὸν καὶ παγ­κόσμιον ­ἐπίπεδον», στὴν πολυ­πο­­λιτισμικότητα καὶ στὶς το­πι­κὲς καὶ παγκόσμιες τάσεις, «αἱ ὁποῖαι ἀπα­­ξιώνουν καὶ διαβιβρώ­σκουν τὰς ἀρ­χὰς τῆς ­πίστεως, τὴν ­ἀξιοπρέ­πειαν τοῦ ­ἀνθρωπίνου προσώπου, τὸν θεσμὸν τοῦ ­γάμου καὶ τὸ δῶρον τῆς ­δημιουργίας». ­Χαιρετίζουμε μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση ὅτι στὸ ἀνακοινωθὲν τονίζεται μὲ ἔμφαση: «Ὑπογραμμίζομεν τὴν ἀναμφισβήτητον ἱερότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπὸ τῆς συλλήψεως μέχρι τοῦ φυσικοῦ θανάτου». Τονίζεται δὲ τοῦτο: «Ἀναγνωρίζομεν τὸν γάμον ὡς ἕνωσιν ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἡ ὁποία εἰκονίζει τὴν ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του». Εἶναι ἄξιο προσοχῆς ὅτι ἰδιαίτερη νύξη στὸ μέγα αὐτὸ θέμα τῆς οἰκογενείας ἔκαμε στὴν προσφώνηση – εἰσήγησή του καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριος κ. Χρυσόστομος Β΄, τονίζοντας ὅτι «θὰ πρέπει ἡ Ἐκκλησία ξεκάθαρα νὰ πάρει θέση καὶ νὰ καταδικάσει τὴν ὁμοφυλοφιλία» καὶ τὸν «ὁμοφυλικὸ γάμο». Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν ὀρθῶς ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ Ἐκκλησία» – ἀσφαλῶς ἐννοεῖ τὴν «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», ἡ ὁποία κατέχει ἀνόθευτη τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως – «καλεῖται νὰ ἀρθρώσει τὸν προφητικόν της λόγον». Καὶ ὀρθῶς τὸ ἀνακοινωθὲν ὑπογραμμίζει τὴ φράση αὐτή.
Προκαλεῖ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση στὶς ψυχὲς τῶν ἀνὰ τὸν τετραπέρατο κόσμο Ὀρθοδόξων πιστῶν τὸ ὅτι οἱ Προκαθήμενοι τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας τονίζουν ὅτι «ἡ Σύναξις αὐτὴ συνιστᾷ μίαν εὐλογημένην εὐκαιρίαν, ἵνα ἐπαναβεβαιώσωμεν τὴν ἑνότητα ἡμῶν διὰ τῆς κοινωνίας καὶ τῆς συνεργασίας»· ἡ ὁποία εὐχόμαστε νὰ ἐνισχυθεῖ ἀκόμη περισσότερο στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο ποὺ πρόκειται νὰ συγκληθεῖ τὸ 2016, ὅπως ἀποφασίσθηκε.
Ἡ Σύναξη ἔκλεισε μὲ λαμπρὸ συλλείτουργο, τὸ ὁποῖο τελέσθηκε σὲ κλίμα κατανύξεως καὶ μεγαλοπρεπείας στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι. Στὸ συλλείτουργο προεξῆρχε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ἀνέγνωσε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τὸ ἀνακοινωθὲν τῶν ἁγίων Προκαθημένων.
Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ ἁπλοὶ πιστοί, σʼ αὐ­τοὺς τοὺς δίσεκτους καὶ ταραγμένους καιρούς, ἀναμένουμε καὶ προσευχόμαστε ὁ θεῖος τῆς Ἐκκλησίας Δομήτωρ νὰ διατηρεῖ σὲ εἰρήνη καὶ ὁμόνοια τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ νὰ κρατύνει τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἑνότητά τους, μάλιστα δὲ μετὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο ποὺ πρόκειται νὰ συγκληθεῖ· ὁπότε οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν θὰ ὀρθοτομήσουν, ὅπως ὅλοι ἀναμένουμε, «τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» καὶ μὲ προφητικὴ δύναμη καὶ μαρτυρικὸ φρόνημα θὰ ἐξαγγείλουν σʼ ὅλο τὸν κόσμο, σύμφωνα πάντοτε μὲ τὴν Ἀποστολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση, ἀκαινοτόμητη καὶ ἀπαραχάρακτη τὴν ὀρθόδοξη ἀλήθεια.