Οἰκουμενιστικὴ πρόκληση παπικοῦ ἐπισκόπου

Μὲ ἐπίθεση κατὰ τοῦ ­Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου συνόδευσε τὴν ἐπίσκεψή του στὸ νησὶ γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ «ἁγίου τῶν ­Καθολικῶν Βαλεντίνου» στὸν παπικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως Χίου ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Αἰγαίου τῶν Παπικῶν κ. Νικόλαος Πρίντεζης. Ἐπίθεση, διότι, ὅ­­­πως ἰσχυρίζεται, ὁ Μητροπολίτης Χίου ἀρνεῖται νὰ ἔχει ἐπικοινωνία μαζί του, παρόλο ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν «πολλὲς φορὲς οἱ Καθολικοὶ συμμετεῖχαν στὶς μεγάλες ἑορτὲς τῶν Ὀρθοδόξων μὲ ἐπίσημη πρόσκληση συμμετοχῆς τῶν Ἀρχιερέων τους». Ὁ παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἑρμηνεύει ὡς ἐκδήλωση ἐχθρότητας τὴν τακτικὴ τοῦ Μητροπολίτου Χίου καί, ἐπιδιώκοντας νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ ἀλλάξει στάση, δημιούργησε δημοσιογραφικὸ θόρυβο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ σχετικὸ δημοσίευμα στὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας «Πολίτης» (17-2-2014).
Στὸ κήρυγμά του μάλιστα ὁ παπικὸς ἐπίσκοπος, «ἀναφερόμενος στὸ ­νόημα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου σημεί­ωσε ὅτι αὐτὸ ἀπαντᾶται στὴν ἀγάπη ποὺ θὰ πρέπει κατ’ ἀρχὴν νὰ ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς ὀρθόδοξους καὶ τοὺς καθο­λικοὺς χριστιανούς». ­«Ὀφείλουμε νὰ γεφυρώσουμε τὸ σχίσμα», τόνισε· καὶ πρόσ­θεσε: «Ὁ Ἰησοῦς μᾶς ­δίδαξε νὰ εἴμαστε ἕνα. Ἂμ δέ ποὺ εἴμαστε ­ἕ­­­να. Ἔχουμε χωριστεῖ μεταξύ μας καὶ πολ­­λὲς φορὲς δὲν θέλουμε νὰ δοῦμε ὁ ἕ­­­­νας τὸν ἄλλον. Ἂν εἶναι δυνατόν. Νὰ μὴν μποροῦμε καὶ νὰ μὴ δεχόμαστε νὰ δοῦμε ἕναν Ἀρχιερέα, Ἱερέα ἢ Μοναχὸ ἑνὸς ἄλλου δόγματος μὰ τῆς ἴδιας τοῦ Θεοῦ πίστεως καὶ νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε ­Χριστιανοί».
Τί κρίμα! Ἔκαμε τόσο σωστὴ διάγνω­ση ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος Αἰγαίου», ἀρνεῖται ὅμως νὰ δεῖ τὴ λύση ποὺ λάμπει μπρο­στὰ στὰ μάτια του. Τὸ σχίσμα δὲν γεφυρώνεται μὲ κακόγουστες οἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις, οὔτε μὲ ἐναγκαλισμοὺς καὶ θεατρινισμοὺς ψευτοαγάπης. Ὀφείλουν οἱ Παπικοὶ νὰ ἀπαρνηθοῦν τὶς φοβερὲς πλάνες τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ λύση. Ἐνόσω δὲν τὶς ἀρνοῦνται, ἡ μόνη ἐπιβαλλόμενη στάση τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέναντί τους εἶναι αὐτὴ τὴν ὁποία συνιστᾶ ὁ Μαθητὴς τῆς ἀγάπης εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: «Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Β΄ Ἰω. 10-11).