Δραστηριοποιοῦνται καὶ στὴν ἀγάπη

Οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς δὲν πρωτεύουν μόνο στὶς θάλασσες τοῦ κόσμου ἀναδεικνύοντας τὴ μικρὴ Πατρίδα μας μέσα στὶς τρεῖς μεγαλύτερες ναυτικὲς δυνάμεις τοῦ κόσμου. Δραστηριοποιοῦνται καὶ στὸ ἀγώνισμα τῆς ἀγάπης. Στὴν ἐποχὴ τῆς κρίσεως, κατὰ τὴν ὁποία σὰν πελώρια κύματα τὰ προβλήματα ταλαιπωροῦν πολλοὺς συμπατριῶτες μας, ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν βοηθεῖ χιλιάδες φτωχῶν ἀδελφῶν μας Ἑλλήνων νὰ ἐπιζήσουν. Τὸ δημοσίευμα ποὺ εἶδε πρόσφατα τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα εἶναι πολὺ ἐντυπωσιακό.
«Ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν προσ­φέρει κάθε μήνα στήριξη σὲ περισσότερα ἀπὸ 50.000 ἄτομα σὲ 110 περιοχὲς τῆς ἠπειρωτικῆς καὶ νησιωτικῆς χώρας.
Στηρίζει κάθε μήνα τὶς ἀνάγκες σίτισης 11.000 οἰκογενειῶν σὲ ὅλη τὴ χώρα.
Τὸ πρόγραμμα ὑλοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ 30 μητροπόλεις, 25 δήμους καὶ περισσότερους ἀπὸ 60 φορεῖς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἀττικῆς. Τὰ πακέτα βοήθειας περιέχουν βασικὰ τυποποιημένα ἐπώνυμα εἴδη τροφίμων καὶ προσωπικῆς ὑγιεινῆς, ἐπαρκεῖς καὶ κατάλληλα μελετημένες προμήθειες γιὰ τὶς μηνιαῖες ἀνάγκες οἰκογενειῶν μὲ ἀνήλικα παιδιά.
Τὸ πρόγραμμα ‘‘Ὑγεία γιὰ ὅλους’’, τὸ ὁποῖο χρηματοδοτεῖ ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν καὶ ὑλοποιεῖ ἡ ὀργάνωση ‘‘Γιατροὶ τοῦ Κόσμου’’, τὴ χρονιὰ ποὺ πέρασε πραγματοποίησε 30 ἐπισκέψεις σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα σὲ περιοχὲς ἀπὸ τὸν Ἁϊ-Στράτη ἕως τὴ Ζάκυνθο καὶ ἀπὸ τὸν Ἕβρο ἕως τὴν Κρήτη, καὶ ὠφέλησε πάνω ἀπὸ 9.000 γυναῖκες, παιδιὰ καὶ ἐν γένει ἄτομα σὲ ἀνάγκη.
Ἐπιπλέον ἡ Ἕνωση δραστηριοποιεῖται μὲ στοχευμένες ἐνέργειες γιὰ τὴ στήριξη 40 κοινωνικῶν φορέων σὲ μικρὲς καὶ μεγάλες δομὲς πρόνοιας, δίνοντας ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ κέντρα προστασίας βρεφῶν, νηπίων, ἀτόμων μὲ ἀναπηρία καὶ ἡλικιωμένων ποὺ πλήττονται ἀπὸ τὴν οἰκονομι­κὴ κρίση» («Δημοκρατία» 21-2-2014).
Μαζὶ μὲ τὰ θερμότατα συγχαρητήριά μας πρὸς τὴν Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν γιὰ τὸ σπουδαῖο φιλανθρωπικὸ ἔργο τους εὐχόμαστε νὰ εὐλογεῖ ὁ Θεὸς τὶς οἰκογένειές τους καὶ νὰ προστατεύει τὰ πλοῖα τους στὰ ποντοπόρα ταξίδια τους.