Στὸ φῶς τὰ σκοτεινὰ σχέδια τῶν Τούρκων στὴ Θράκη

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ δόθηκε στὴ δημοσιότητα ἡ ἐπίσημη ἔκθεση τοῦ 2012 γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς (State Department). Ἡ ἔκθεση αὐτὴ ἀποτελεῖ ράπισμα γιὰ τὴ διπλωματικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας καὶ τὸν σκοτεινὸ ρόλο της στὸν χῶρο τῆς Θράκης. Γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσημα ἀπὸ πλευρᾶς Ἀμερικῆς «ἡ συγκεκριμένη ἔκθεση καταγράφει μὲ τὸν πλέον ξεκάθαρο τρόπο τὸν ρόλο τῆς Ἄγκυρας καὶ τὶς πρακτικὲς ἐκτουρκισμοῦ τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων, ἐπιβεβαιώνοντας τὰ ἐπὶ χρόνια καταγγελλόμενα σχετικὰ μὲ τὶς πιέσεις ποὺ δέχονται οἱ Πομάκοι τῆς Θράκης γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ταυτότητά τους καὶ νὰ δηλώσουν Τοῦρκοι. Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα ‘‘δῶρα’’ στὴ φαρέτρα τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, καθὼς τέτοιες ἐκθέσεις, ποὺ ἀποδεικνύουν μὲ τὸν πλέον περίτρανο τρόπο τὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν κύκλων τῆς Ἄγκυρας, δὲν εἶναι συνηθισμέ νο φαινόμενο, ἀρκεῖ βέβαια ἡ κυβέρνηση νὰ τὶς χρησιμοποιήσει». Προκειμένου νὰ συντάξουν τὴν ἔκθεσή τους τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἐπισκέφθηκαν ἀνεπηρέαστοι περιοχὲς ὅπου κατοικοῦν Πομάκοι καθὼς καὶ Τσιγγάνοι (Rom). Ὁρισμένοι Πομάκοι δήλωσαν ὅτι δέχθηκαν πιέσεις νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ὕπαρξη πομακικῆς ταυτότητας χωριστῆς ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ταυτότητα. Ἄλλοι ἰσχυρίσθηκαν ὅτι «μέλη τῆς κοινότητας τῶν Πομάκων ἔλαβαν χρηματικὰ κίνητρα γιὰ νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Τοῦρκοι». Καὶ ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργὸς Ταγὶπ Ἐρντογὰν δήλωσε τελευταῖα ὅτι οἱ Πομάκοι δὲν εἶναι Τοῦρκοι, οἱ δὲ Πομάκοι ἐγγράφουν τὰ παιδιά τους στὰ δημόσια ἑλληνικὰ σχολεῖα, ἐντούτοις τὸ τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνῆς συνεχίζει τὸν ὕπουλο καὶ σκοτεινὸ ρόλο του. Ἐπιδιώκει νὰ ἐπεκτείνει τὴν ἐπιρροὴ τῆς Τουρκίας στὴ Θράκη μὲ κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας τὴ θρησκεία, τὴν παιδεία, τὴν οἰκονομικὴ κρίση κλπ. «Οἱ στόχοι τῆς Ἄγκυρας στὴ Θράκη εἶναι σαφεῖς καὶ συγκλίνουν στὴν ἐπιβολὴ μιᾶς ἄτυπης συγκυριαρχίας τοῦ τουρκικοῦ προξενείου μὲ τὸ ἑλληνικὸ κράτος, ὑπὸ τὴ σαφέστατη ἀπειλὴ αἰτήσεως ἀνεξαρτησίας» («Κυριακάτικη Δημοκρατία» 30-6-2013). Λοιπόν, ὅσοι ἔ χουν τὴν εὐθύνη τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς, ἂς μὴ λησμονοῦν ποτὲ ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ σκληρὸ καὶ ὕπουλο ἀλλὰ καὶ αἰώνιο ἐχθρὸ τῆς Ἑλλάδος.