Ἄς ἀνανήψουμε ἐπιτέλους

Οἱ πρόγονοί μας μὲ αἷμα καὶ ἀνυπολόγιστες θυσίες κατέκτησαν καὶ μᾶς κληροδότησαν τὴν ἐλευθερία, τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴ δημοκρατία. Ἐμεῖς ὅμως, οἱ ἐπίγονοί τους, στὸ ὄνομα τοῦ ἄκριτου καταναλωτισμοῦ καὶ μιᾶς ἀκόρεστης καὶ ἀνερμάτιστης ὑλικῆς εὐημερίας, κινδυνεύουμε νὰ τὰ χάσουμε. Δὲν κινδυνολογοῦμε. Σήμερα ἡ χώρα μας ἀπειλεῖται ἄμεσα καὶ πιεστικὰ ἀπὸ τρεῖς μεγάλους κινδύνους: τὴν ὀλιγοτεκνία, τὴν ἀθρόα λαθρομετανάστευση καὶ τὴ φυγὴ χιλιάδων νέων μας στὸ ἐξωτερικὸ πρὸς ἀναζήτηση ἐργασίας. Ἡ ὀλιγοτεκνία μαζὶ μὲ τὶς ἐκτρώσεις μειώνει ὄχι ἁπλῶς τὸν πληθυσμό, ἀλλὰ κυρίως τὸ γένος τῶν Ἑλλή­νων Ὀρθοδόξων. Ἡ λαθρομετανάστευση ἀπειλεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση τῆς χώρας μας, διότι οἱ λαθρομετανάστες, κυρίως μουσουλμάνοι, ἀδυνατοῦν καὶ ἀρνοῦνται σταθερὰ νὰ ἐνσωματωθοῦν στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Διότι καὶ τὴ γλώσσα ἀγνοοῦν καὶ διαφέρουν ἐμφανῶς πολιτισμικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἤδη ἔχουν σχηματίσει τὰ δικά τους «γκέτο», τὶς δικές τους ἀπομονωμένες συνοικίες, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. Ἐξάλλου ἡ φυγὴ Ἑλλήνων νέων, καὶ μάλιστα μορφωμένων, στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ ἀναζήτηση ἐργασίας καὶ ἑνὸς καλύτερου αὔριο δὲν μειώνει μόνο τὸν γηγενὴ πληθυσμό, στερεῖ καὶ τὴ χώρα ἀπὸ ἕνα δυναμικὸ τὸ ὁποῖο θὰ τὴν ἀναγεννήσει. Οἱ κίνδυνοι αὐτοί, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἄμεσοι, ὑπο­βαθμίζουν συνεχῶς τὴ ζωή μας ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων καὶ ὑπονομεύουν τὴν ἑλληνορθόδοξη πολιτισμική μας ταυτότητα. Δὲν θὰ ἦταν καθόλου ὑπερβολὴ ἂν ποῦμε ὅτι ἔχουμε ὡς ἔθνος φθάσει στὰ ὅριά μας. Παρὰ ταῦτα ὄχι μόνο ἀδρα­νοῦμε, ἀλλὰ καὶ ὅσους ὑπογραμμίζουν τοὺς κινδύνους αὐ­τοὺς τοὺς ἀπαξιώνουμε ἢ τοὺς στιγματίζουμε ὡς… ρα­τσι­στὲς κλπ. Εἶναι ὅμως καιρὸς νὰ συνέλθουμε καὶ νὰ λάβουμε ἐπειγόντως τὰ ἀπαραίτητα μέτρα. Ἀντὶ τὸ κράτος νὰ φορολογεῖ τοὺς πολυτέκνους, νὰ τοὺς ἐνισχύσει παρέ­χοντάς τους κίνητρα. Ἡ πολυτεκνία, κύριοι πολιτι­κοί, εἶναι εὐλογία Θεοῦ καὶ ὄχι τεκμήριο οἰκονομικῆς εὐ­ρωστίας. Ἄλλωστε, ἂν κάνετε μιὰ ἔρευνα, θὰ διαπιστώσετε ὅτι οἱ πολύτεκνοι εἶναι κυρίως εὐσεβεῖς φτωχοὶ βιοπαλαιστὲς καὶ ὄχι πλούσιοι ἢ τσιφλικάδες. Παράλληλα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας πρέπει νὰ σοβαρευθεῖ, νὰ ἐπιμεληθεῖ τὰ βιβλία τῶν μαθητῶν, ὥστε ἀντὶ νὰ παραπληροφορεῖ τὰ παιδιά μας, νὰ τὰ ἐπανελληνίσει καὶ νὰ τὰ βοηθήσει νὰ ἀποκτή­σουν ὀρθόδοξο ἦθος καὶ νὰ ἐνδυναμωθοῦν στὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ Γένους μας, ὅπως ἄλλωστε προβλέπει καὶ τὸ Σύνταγμά μας. Ταυτόχρονα οἱ πολιτικοί μας, ἀντὶ νὰ ἀλ­ληλοβρίζονται στὸ Κοινοβούλιο, νὰ δώσουν στοὺς νέ­ους μας εὐκαιρίες ἐργασίας. Οἱ ἴδιοι δὲ νὰ φροντίσουμε ὥστε καὶ οἱ λεγόμενοι λαθρομετανάστες νὰ ἐνσω­ματω­θοῦν στ­αδιακὰ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί». Ἂς ἀνανήψουμε ἐπιτέλους γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε ὡς Ἕλληνες καὶ νὰ ἀκτινοβολήσουμε τὸν πολιτισμό μας.