Σάββατο 2 Νοεμβρίου

06 savvato

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιθ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιε΄ 58 – ις΄ 3)

58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγα­πη­τοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμε­τακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντο­τε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ. 1 Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 2 κατὰ μίαν σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ᾿ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ,τι ἂν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται. 3 ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε, δι᾿ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

58 Συνεπῶς, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νά στερεώνεστε στό δόγμα πού ἀναφέρεται στήν ἀνάσταση. Νά γίνεστε ἀμετακίνητοι καί νά ἐργάζεστε πάντοτε μέ ὅλο καί περισσότερη προθυμία στό ἔργο πού ὁ Κύριος σᾶς ἀναθέτει. Καί νά γνωρίζετε ὅτι ὁ κόπος σας δέν εἶναι χωρίς καρπό καί ὠφέλεια. Κι αὐτό τό ἐγγυᾶται ὁ σύνδεσμός σας καί ἡ ἕνωσή σας μέ τόν Κύριο. 1 Ὡς πρός τή συλλογή τώρα χρημάτων γιά χάρη τῶν Χριστιανῶν τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπως κανόνισα στίς Ἐκκλησίες τῆς Γαλατίας, ἔτσι νά κάνετε κι ἐσεῖς. 2 Τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τήν Κυριακή δηλαδή, καθένας ἀπό σᾶς ἄς ξεχωρίζει στό σπίτι του κάποιο ποσό κι ἄς ἀποταμιεύει σιγά-σιγά ὅ,τι εὐκολύνεται, γιά νά μή γίνονται συνεισφορές ὅταν ἔλθω. 3 Κι ὅταν ἔλθω στήν Κόρινθο, ἐκείνους πού θά ἐκλέξε­­τε, αὐτούς θά στείλω μέ συστατικές ἐπιστολές μου γιά νά μεταφέρουν τό δῶρο τῆς ἀγάπης σας στήν Ἱε­ρου­σαλήμ.