Τρἰτη 22 Ὀκτωβρίου

02 triti

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιη΄ ἑβδ. ἐπιστ. (᾿Εφεσ. ε΄ 20-26)

20 Εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί, 21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 22 Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, 23 ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. 24 ἀλλ’ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. 25 οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ρήματι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Νά εὐχαριστεῖτε πάντοτε γιά ὅλα τόν Θεό καί Πατέ­ρα, ὄχι μόνο γιά τά εὐχάριστα ἀλλά ἀκόμη καί γιά τά δυσάρεστα, ὡς δοῦλοι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι­στοῦ. 21 Κι ἐνῶ μέ τούς ὕμνους καί τίς εὐχαριστίες σας αὐτές θά ἐπιτελεῖτε ἕνα ἱερό ἔργο πρός τόν Θεό, ὡς πρός τούς ἀδελφούς σας ἔχετε χρέος νά ὑποτάσσεστε ὁ ἕνας στόν ἄλλο μέ φόβο Χριστοῦ. 22 Οἱ γυναῖκες νά ὑποτάσσεστε στούς ἄνδρες σας, σάν νά δείχνετε τήν ὑποταγή σας αὐτή στόν Κύριο, ὁ ὁποῖος ζητᾶ νά ὑποτάσσονται οἱ γυναῖκες στούς ἄνδρες τους. 23 Καί ζητᾶ τήν ὑποταγή αὐτή ὁ Κύριος, διότι ὁ ἄν­δρας εἶναι ἡ κεφαλή καί ὁ ἀρχηγός τῆς γυναίκας, ὅπως καί ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή καί ὁ ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστός ὅμως ἐπιπλέον ἔχει καί μία ἀκόμη ἰδιότητα πού τόν διακρίνει: Αὐτός εἶναι συγχρόνως καί σωτήρας τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. 24 Ἀλλά ὅπως ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται στό Χριστό, ἔτσι καί οἱ γυναῖκες ἄς ὑποτάσσονται στούς εὐσεβεῖς καί θεοφοβούμενους ἄνδρες τους σέ ὅλα. 25 Οἱ ἄνδρες νά ἀγαπᾶτε τίς γυναῖκες σας ὅπως καί ὁ Χριστός ἀγάπησε τήν Ἐκκλησία καί παρέδωσε τόν ἑαυτό του σέ θάνατο γιά χάρη της, 26 γιά νά τήν ἁγιάσει, ἀφοῦ τήν καθαρίσει μέ τό λουτρό τοῦ ὕδατος, δηλαδή τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, τό ὁποῖο συνοδεύεται μέ τό λόγο τῆς ἐπικλήσεως.