Πέμπτη 10 Ὀκτωβρίου

04 pempti

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. δ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. θ΄ 7-11)

7 Ἤκουσε δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὰ γινόμενα ὑπ᾿ αὐτοῦ πάντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται ἐκ τῶν νεκρῶν, 8 ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐ­­­φάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφή­της τις τῶν ἀρχαίων ἀνέ­στη. 9 καὶ εἶπεν ὁ Ἡρῴδης· Ἰωάν­νην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἐγὼ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 10 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐ­­τῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ πα-ρα­λαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώ­ρησε κατ᾿ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθ­σαϊδά. 11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκο­λούθησαν αὐτῷ, καὶ δεξά­με­νος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θε­οῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχον­τας θεραπείας ἰάσατο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

7 Σάν ἄκουσε ὅμως ὁ τετράρχης Ἡρώδης ὅλα τά θαυ­­­­μαστά πού γίνονταν ἀπό τόν Ἰησοῦ, βρισκόταν σέ μεγάλη ἀπορία. Διότι μερικοί ἔλεγαν ὅτι ὁ Ἰωάννης ἀνα­στήθηκε ἀπ’ τούς νεκρούς καί ὅτι αὐτός ἔκανε τά θαύ­ματα. 8 Μερικοί ἄλλοι πάλι ταύτιζαν τοῦ Ἰησοῦ μέ κάποιον ἀπ’ τούς ἄλλους προφῆτες καί ἔλεγαν ὅτι ἐμφανίστηκε πάλι ὁ Ἠλίας, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε πεθάνει ἀλλά εἶχε ἀνα­λη­φθεῖ. Κι ἄλλοι πάλι ἔλεγαν ὅτι ἀναστήθηκε κάποιος ἀπό τούς ἀρχαίους προφῆτες. 9 Ὁ Ἡρώδης ὅμως εἶπε: Ἐγώ τόν Ἰωάννη τόν ἀποκε­φά­λισα καί ἀπαλλάχθηκα ὁριστικά ἀπ’ αὐτόν. Ποιός ὅμως νά εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖο ἐγώ ἀκούω ὅτι ἐνερ­γεῖ τέτοια παράδοξα ἔργα; Καί ζητοῦσε νά δεῖ τόν Ἰησοῦ. 10 Ὅταν οἱ ἀπόστολοι ἐπέστρεψαν ἀπό τήν περιο­­δεία τους, διηγήθηκαν στόν Ἰησοῦ ὅλα ὅσα εἶχαν κάνει. Κι ἐκεῖ­νος τούς πῆρε μαζί του καί ἀποσύρθηκε ἰδιαιτέρως μ’ αὐ­τούς σέ κάποιο ἐρημικό μέρος, πού βρισκόταν κοντά σέ μιά πόλη πού ὀνομαζόταν Βηθσαϊδά. 11 Μόλις ὅμως τό ἔμαθαν αὐτό τά πλήθη τοῦ λαοῦ, τόν ἀκο­λού­θησαν. Κι ἐκεῖνος τούς δέχθηκε μέ καλοσύνη κι ἄρχισε νά τούς μιλάει γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί θεράπευσε ὅσους εἶχαν ἀνάγκη ἀπό θεραπεία.