ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

images19

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής

     “Ἂν κάποιος ἀσκητὴς δεχθεῖ τὴν ἐπίθεση τοῦ Ἐχθροῦ, ποὺ μισεῖ τὸ καλό, καὶ ὑποστεῖ κάποια πτώση, ἀλλὰ δὲν ἀποδεχθεῖ τὸ μίσος ἤ τὸ φθόνο ἐναντίον τῶν ἀσκητῶν, δὲ θὰ τὸν ἀφήσει ὁ Κύριος νὰ μείνει στὴν ἀπάτη, ἀλλὰ θὰ τοῦ ἁπλώσει χέρι βοηθείας, γιὰ νὰ διορθώσει τὸ σφάλμα του, ἐπειδὴ δὲν ἀρνήθηκε τὴν ἀγάπη• ἐπίσης καὶ ἐκεῖνος ποὺ νομίζει ὅτι στέκεται καλά, ἂν ἀρχίσει νὰ ὑπερηφανεύεται πολὺ καὶ νὰ ἐνστερνίζεται τὸ μίσος, δὲ θὰ εἶναι ἀσφαλής• διότι τὸ σκοτάδι τοῦ μίσους τυφλώνει γιὰ καλὰ τὰ μάτια του, καὶ δὲ βλέπει ποὺ πηγαίνει. 
      Ἂν σταθεῖς στὸν οἶκο τοῦ Κυρίου γιὰ πνευματικὴ λατρεία, νὰ εἶσαι πρόθυμος στὴν ψαλμῳδία• ἂν ὅμως σιωπᾶς ἐσύ, σιωπήσω καὶ ἐγώ, σιωπήσει καὶ ὁ πλησίον, τότε ἀναγκαστικὰ θὰ σταματήσει καὶ ἡ ὑμνῳδία. Ἀλλά ἂς μὴ γίνει ἔτσι. Διότι αὐτοὶ ποὺ ζητωκραυγάζουν ἕναν ἄρχοντα ἤ βασιλιά, ὅταν σταθοῦν στὸ θέατρο καὶ δοῦν ἀνάμεσά τους νὰ στέκεται κάποιος καὶ νὰ μὴν κραυγάζει μαζί τους μὲ δυνατὴ φωνή, τὸν σπρώχνουν καὶ τὸν ρίχνουν κάτω, ἐπειδὴ τὸν θεωροῦν ἀνάξιο ἑνὸς τέτοιου τόπου. Πρέπει λοιπὸν καὶ μεῖς νὰ μὴν κάνουμε τὶς δεήσεις μας μὲ ὀκνηρία καὶ ἀμέλεια. 
      Ἀλίμονο στὸν ἄδικο, καὶ ἀλίμονο στὸν φιλήδονο, καὶ ἀλίμονο στὸν ὑπερήφανο• διότι ἡ πείρα θὰ δείξει σ’ αὐτούς, ὅταν θὰ τοὺς κυριεύσει ἡ θλίψη τοῦ ᾅδη καὶ ὁ πνιγμὸς τοῦ θανάτου, ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ.
      Ἀγάπα τὴν καλὴ συνοδία, ἀλλά  ἀπὸ τὴν κακὴ συνοδία κρατήσου μακριά• ἐπειδὴ οὔτε ὁ ἀπατεώνας, οὔτε ὁ λῃστής, οὔτε ὁ τυμβωρύχος, γεννήθηκαν τέτοιοι, ἀλλά ἀπέκτησαν αὐτὴ τὴ συνήθεια ἐπηρεασμένοι ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ὁ νοῦς τοὺς ἔχει διαφθαρεῖ ἀπὸ τὸν Σατανᾶ• διότι ὁ Θεὸς τὰ δημιούργησε ὅλα πάρα πολὺ καλά. 
Ἂς μὴ σὲ τέρπουν τὰ λουτρὰ καὶ τὰ συμπόσια καὶ ἡ παράθεση κρεάτων, γιὰ νὰ μὴν πέσεις σὲ ἀναπόφευκτους κινδύνους καὶ κάνεις μεγάλες ἁμαρτίες.
Ἀπόκτησε ἐνάρετη ζωὴ πού συνοδεύεται ἀπὸ ὀρθὴ πίστη• διότι ποιὸς ἀπό τούς ἀνθρώπους δὲ μακαρίζει ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο;” (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)