ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images91

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο πέμπτο (α)

     «Ἄν σέ βρεῖ κάποια σωματική ἀρρώστια, μή λιγοψυχήσεις, ἀλλά νά τήν βαστάξεις μέ εὐχαριστία• διότι ὁ Ἀπόστολος λέει• Ὅταν ἀσθενῶ, τότε εἶμαι δυνατός». Καί σέ ἄλλο μέρος ἡ Γραφή λέει «Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τόν ὁποῖο θά τόν παιδαγωγήσεις, Κύριε, καί θά τόν διδάξεις μέ τό νόμο σου. Ἄς ἀναθέσουμε λοιπόν, ἀγαπητέ, τή μέριμνά μας στόν Κύριο, διότι αὐτός φροντίζει γιά μᾶς. Γιά τή συντήρησή μας ἄλλωστε ἄς ἐργασθοῦμε ὅσο εἴμαστε γεροί• καί ὅταν μᾶς βρεῖ ἀδυναμία, ἄν δέ μᾶς προσέξουν οἱ προεστῶτες, πράγμα πού εἶναι ἀδύνατο νά συμβεῖ, ὁ Θεός θά στείλει ἀναπάντεχα τή βοήθειά του• διότι εἶναι γραμμένο• Ὁ πατέρας μου καί ἡ μητέρα μου μέ ἐγκατέλειψαν, ὁ Κύριος ὅμως μέ πῆρε στήν προστασία του. Μόνο, ἄς τόν λατρεύσουμε μέ καθαρή συνείδηση, καί τίς καρδιές τῶν πνευματικῶν μας ὁδηγῶν θά τίς κατευθύνει ὁ ἴδιος σέ σχέση μ’ ἐμᾶς, καί θά μᾶς κάνει ἄξιους τοῦ μακαρισμοῦ του. Μή λοιπόν στενοχωρεῖσαι γιά τόν κόπο πού κάνεις, διότι πολλοί καί χωρίς νά κάνουν τίποτε ἐνοχλήθηκαν ἀπό τήν ἀκηδία. Γἰ αὐτό μάθε νά εἶσαι ἐργάτης, γιά νά μή μάθεις νά εἶσαι ἐπαίτης. Μή λοιπόν δείξεις ἀδιαφορία, ὅταν ἐργάζεσαι, διότι εἶναι γραμμένο• ὁ Κύριος εἶναι κοντά, καί θά δώσει πολύ μισθό σ’ αὐτούς πού κοπιάζουν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μή μεριμνᾶτε γιά τίποτε, ἀλλά ἀπεναντίας, νά περιμένεις μέ ὑπομονή τόν Κύριο, γιά νά γίνεις ἄξιος τῆς ἀναπαύσεως τῶν δικαίων διότι σ’ ἐκείνη τήν ἀνάπαυση δέν ὑπάρχει κόπος, οὔτε ἀκηδία, οὔτε μέριμνα, οὔτε λύπη, οὔτε ἀσθένεια, οὔτε κακή ἐπιθυμία, οὔτε κάτι ἀπό τά παρόμοια• ἀπεναντίας, ὑπάρχει χαρά καί εἰρήνη καί ἀγαλλίαση, μέσα στήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διότι ὅταν ὁ Ἐχθρός μας Διάβολος ριχτεῖ μέσα στή γέεννα τοῦ πυρός μαζί μέ ὅλους τούς ἀγγέλους του καί μέ τά ὄργανά του, τότε θά σταματήσουν ὅλες οἱ ἐνέργειές του. Ὁ Κύριος ὅμως ἄς ἀξιώσει ὅλους ἐμᾶς νά χαροῦμε ἐκείνη τήν ἀπερίγραπτη χαρά• σ’ αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)