ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images90

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο πέμπτο (α)

      «Τώρα, στήν παρούσα ζωή, ὑπάρχουν δυό θλίψεις, μέσα σ’ αὐτά πού περιπλέκεται κάθε ἄνθρωπος πού ζεῖ κάτω ἀπό τόν ἥλιο• ἡ μία θλίψη εἶναι σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ ἄλλη εἶναι σύμφωνη μέ τό κοσμικό φρόνημα. Καί δέν εἶναι δυνατό νά περάσει κανείς τήν παρούσα ζωή χωρίς νά δοκιμάσει τή μία ἀπ’ αὐτές• τή σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἤ τή σύμφωνη μέ τό κοσμικό φρόνημα. Καί ἡ θλίψη βέβαια τοῦ κόσμου εἶναι βαρειά καί χωρίς μισθό, ἐνῶ ἡ θλίψη ἡ σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ προσφέρει τήν ἐλπίδα τῆς αἰώνιας ζωῆς. 
      Ἐσύ λοιπόν, ὡς σοφός, στρέψε τόν ἑαυτό σου στή θλίψη πού προτίμησες, καί μήν ἀκολουθεῖς τούς λογισμούς σου, διότι δέ σέ συναντᾶ χωρίς νά τό θέλεις. Ἄλλα ἀπεναντίας, πρῶτα – πρῶτα νά ἐπικαλεσθεῖς τόν Κύριο, ὅταν ἐνοχλεῖσαι ἀπ’ αὐτούς, καί μετά νά δέχεσαι συμβουλές ἀπό κάθε ἄνθρωπο πού φοβᾶται τόν Κύριο. Διότι ἄν δέ δεχθεῖς μέ ὑπομοξνή τίς νουθεσίες αὐτῶν πού φοβοῦνται τόν Κύριο, ἡ ψυχή σου θά εἶναι σάν πόλη χωρίς τείχη καί, ὅταν θελήσει ὁ βάρβαρος ἐχθρός, θά μπεῖ μέσα σ’ αὐτή καί θά τήν αἰχμαλωτίσει. Διότι εἶναι γραμμένο• Ρώτησε τόν πατέρα σου καί θά σέ πληροφορήσει, ρώτησε τούς μεγαλύτερούς σου καί θά σοῦ ποῦ. Ὁ σοφός ἄνθρωπος ἄλλωστε θά δεχθεῖ τίς συμβουλές. Ἄς ἀποφύγουμε μάλιστα τή μέθη• ἄς ἀποφύγουμε, ὅσο εἶναι δυνατό, καί τίς συναντήσεις μέ γυναῖκες• διότι τά λόγια τῆς γυναίκας εἶναι σάν βρόχος στήν καρδιά καί σύρουν αὐτόν πού τά δέχθηκε στό αἰσχρό σμίξιμο.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)