ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images89

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο τέταρτο (β)

     «Ἄν γίνεις κάτοχος τῆς ἀρετῆς καί ὁ διάβολος πού μισεῖ τό καλό ξεσηκώσει κάποιους ἐναντίον σου γιά νά σοῦ προξενήσει θλίψη, μή δειλιάσεις, οὔτε νά ἐγκαταλείψεις τήν εὐσέβεια ἀπό ἀνθρώπινο φόβο. Διότι εἶναι φοβερό νά πέσει κανείς στά χέρια τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Ἄκου τόν Σωτήρα Χριστό πού λέει «Ἄν ἐμένα καταδίωξαν, θά καταδιώξουν καί σας». Γί αὐτό πρέπει νά ἀποφεύγεις τά διεφθαρμένα λόγια τῶν κακόβουλων ἀνθρώπων καί νά μήν προσέχεις μόνο στήν ἐξωτερική ἐμφάνιση ἤ στά ἄσπρα μαλλιά, ἀλλά στό φρόνημα τοῦ ἀνθρώπου• διότι αὐτοί εἶναι ἐκεῖνοι γιά τούς ὁποίους ὁ Ἀπόστολος λέει· «Ἔχουν τήν ἐξωτερική ἐμφάνιση τῆς εὐσέβειας, ἀλλά μέ τή ζωή τους ἀρνοῦνται τή δύναμή της• γιά νά μή συμβεῖ κάποτε, συγκατανεύοντας στά ψεύτικα λόγια τους καί στερούμενος ἀπό τόν στενό καί θλιμμένο δρόμο, νά ἀκούσεις ἐκείνη τήν πικρή καί ἀπαρήγορη φωνή, τή γεμάτη πένθος καί πικρά δάκρυα, ἐνῶ θά καταφλέγεσαι μέσα στήν ἄσβηστη φωτιά• Παιδί μου, θυμήσου ὅτι ἐσύ ἀπόλαυσες τά ἀγαθά σου στή ζωή σου, ὅπως καί ὁ Λάζαρος τά κακά• τώρα ὅμως αὐτός ἐδῶ παρηγορεῖται, καί σύ ὑποφέρεις. Ἀλλά νά ἔχεις στραμμένη τή διάθεσή σου μόνο πρός τόν Θεό, ὥστε ζώντας βίο ἐνάρετο νά χαρεῖ ἡ ψυχή σου στή μέλλουσα ζωή μαζί μέ τούς δικαίους• καί τή χαρά σου κανείς δέ θά σοῦ τήν ἀφαιρέσει. Διότι στόν Θεό πρέπει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)