ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images88

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο τέταρτο (α)

     «Μή δεχθεῖς τή συμβουλή τῶν ἀπερίσκεπτων, πού λένε• Ἀπό τήν ἡμέρα πού θά πεθάνω, τί ἔχω νά περιμένω; Καί αὐτά τά λένε γιά νά παροργίζουν τόν Κύριο τόν Θεό, πού μέλλει νά κρίνει ζῶντες καί νεκρούς. Ἀλίμονο στήν ψυχή πού ὑπακούει σ’ αὐτή τή γνώμη. Ἀλίμονο στόν ἄνθρωπο πού βρίσκεται σέ τέτοια κατάσταση. Ἡ συμβουλή αὐτή θά ὁδηγήσει κάτω στά κατοικητήρια τοῦ θανάτου ἐκείνους πού ὑπακούουν σ’ αὐτή. Ἡ συμβουλή αὐτή ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό, καί κάνει τόν ἄνθρωπο νά στρέφεται πρός τόν Διάβολο. Ἐσύ ὅμως ὁ πιστός ἀπόφευγε νά ἀκοῦς τήν κακή συμβουλή, καί μή γίνεσαι ἄπιστος, ἀλλά πιστός. Διότι πιστεύουμε ὅτι θά ὑπάρχει μετά τό θάνατο κρίση καί ἀνταμοιβή. Εἶναι πραγματικά ἀξιόπιστος ὁ Θεός πού ὑποσχέθηκε αὐτό• διότι δέν εἶναι ἄδικος ὁ Θεός ὥστε νά λησμονήσει τό μισθό ἐκείνων πού ἐργάστηκαν σ’ αὐτόν μέ εἰλικρίνεια• ὅπως εἶναι γραμμένο· «Αὐτά πού μάτι δέν τά εἶδε καί αὐτί δέν τά ἄκουσε καί νοῦς ἀνθρώπου δέ συνέλαβε, αὐτά ἑτοίμασε ὁ Θεός γι’ αὐτούς πού τόν ἀγαποῦν. Θέλεις μάλιστα, ἀγαπητέ, νά γνωρίσεις τή δύναμη τοῦ λόγου; Παρατήρησε πόση δόξα ἔχουν οἱ Ἅγιοι, ἀκόμη καί πάνω στή γῆ• ὅπως εἶναι γραμμένο• Ἡ ἀνάμνηση τῶν δικαίων συνοδεύεται ἀπό ἐγκώμια, ἐνῶ τό ὄνομα τῶν ἀσεβῶν σβήνει. Ἐσύ ὅμως, ἀγαπητέ, πίστευε σ’ αὐτά πού εἶναι γραμμένα στίς θεῖες Γραφές, καί ἀπόφευγε τά λόγια τῶν ἀπίστων. Διότι ὁ νοῦς καί ἡ συνείδησή τους ἔχουν διαστραφεῖ· ὁμολογοῦν ὅτι γνωρίζουν τόν Θεό, ἀλλά τόν ἀρνοῦνται μέ τά ἔργα τους. Πρόσεξε δηλαδή τόν Ἡρῴδη πού φοροῦσε βασιλική στολή καί μιλοῦσε στό λαό, καί ἐπειδή δέν ἔδωσε δόξα στόν Θεό, Ἄγγελος Κυρίου τόν ἐπάταξε, καί ἀφοῦ γέμισε σκουλήκια, ξεψύχησε.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)