ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images87

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο τρίτο. Γιά τόν πόλεμο τῆς σαρκός (β)

     «Δέν ὑπάρχει μέρος κρυφό ἀπό τά μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητέ• δέν ὑπάρχει μέρος σκοτεινό γιά τά μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀδελφέ. Μή λοιπόν σέ ξεγελᾶ ὁ ἀντίπαλος• διότι στέκεις κοντά στά πόδια τοῦ Θεοῦ. Μή δείξεις καταφρόνηση• διότι εἶναι γραμμένο• Ὁ οὐρανός εἶναι θρόνος μου καί ἡ γῆ εἶναι ὑποπόδιο τῶν ποδιῶν μου. Μή λοιπόν χαλαρώσεις τόν ἀγώνα σου ἐξαιτίας τοῦ λογισμοῦ, ἀλλά δεῖξε γενναιότητα, διότι εἶναι κοντά ὁ βοηθός. Ἄκου τόν Προφήτη πού λέει• Ὅλα τά ἔθνη μέ περικύκλωσαν, καί ἐγώ μέ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου τούς ἀπέκρουσα. Μέ περικύκλωσαν ἀπό παντοῦ, καί ἐγώ μέ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου τούς ἀπέκρουσα. Μέ περικύκλωσαν, ὅπως οἱ μέλισσες τήν κερήθρα, καί ἄναψε μέσα τους ἡ μανία, ὅπως ἀνάβει ἡ φωτιά στά ἀγκάθια, καί ἐγώ μέ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου τούς ἀπέκρουσα. Μέ ἔσπρωξαν καί λίγο ἔλειψε νά πέσω, ἀλλά ὁ Κύριος μέ ἔπιασε μέ τό χέρι του καί μέ στήριξε. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ δύναμή μου καί ἡ δοξολογία μου, καί ἔγινε γιά μένα σωτήρας.
      Νά ὑπομείνεις λοιπόν ἀγωνιζόμενος, γιά νά γίνεις ἄξιος, καί γιά νά πάρεις τό στεφάνι τῆς ζωῆς, τό ὁποῖο ὑποσχέθηκε νά δώσει ὁ Κύριος σ’ ἐκείνους πού τόν ἀγαποῦν. Διότι τό νά μᾶς πολεμοῦν τά πάθη καί νά πολεμοῦμε ἐναντίον τους, μᾶς κάνει ἄξιους καί ἔμπειρους στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν παθῶν. Διότι ἄν δέ μᾶς πολεμοῦν τά πάθη, εἶναι πιθανό νά κατηγοροῦμε αὐτούς πού πολεμοῦνται, ἐπειδή δέν ἔχουμε πείρα ἀπό ἀγώνα καί πέφτουμε σέ ὑπερηφάνεια. Δέν εἶναι βέβαια φοβερό τό νά μᾶς πολεμοῦν τά πάθη καί νά πολεμοῦμε ἐναντίον τους, ἀλλά εἶναι ὀδυνηρό τό νά πέσει κανείς ἀπό ἀμέλεια μπροστά στά μάτια τῶν ἐχθρῶν. Ἀντιστάσου λοιπόν στήν φλεγόμενη ἐπιθυμία, γιά νά γλυτώσεις ἀπό τή φλόγα πού δέ σβήνει ποτέ. Διότι ἄν μᾶς νικήσουν τά πάθη, δέν ἀπομακρύνονται ἀπό μᾶς, ἀλλά ἀποθρασύνονται ἀκόμη περισσότερο ἐναντίον μας. Ἄκου τόν Σολομώντα πού λέει «Μέλι στάζει ἀπό τά χείλη τῆς πόρνης γυναικός, ἡ ὁποία γιά λίγο καιρό γλυκαίνει τό φάρυγγά σου• ἔπειτα ὅμως θά τό βρεῖς αὐτό τό μέλι πικρότερο ἀπό τή χολή καί κοφτερότερο ἀπό ἕνα ἀκονισμένο δίκοπο μαχαίρι». Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου γιά νά μή στερηθεῖς τή δόξα τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ• διότι εἶναι γραμμένο• Νά ἐπιδιώκετε τήν εἰρήνη μέ ὅλους, καί τόν ἁγιασμό, χωρίς τόν ὁποῖο κανείς δέ θά δεῖ τόν Κύριο. Διότι σ’ αὐτόν πρέπει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)