ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

images85

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο δεύτερο. Παραβολή (β)

     «Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί, ἄς ἀποφεύγουμε τίς κοσμικές ἐπιθυμίες, μήπως κάποτε ξαναγίνουμε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας• διότι ὁ Σωτήρας μας λέει• Ἀλήθεια, ἀλήθειά σᾶς λέω, ὅτι καθένας πού κάνει τήν ἁμαρτία εἶναι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας. Λοιπόν, ἄς ὑπηρετήσουμε, ὡς δοῦλοι, ὅπως ἀρέσει στόν Θεό πού μᾶς ἐλευθέρωσε, καί ἄς μή γοητευθοῦμε ἀπό τά πάθη τῆς φθορᾶς, οὔτε νά δώσουμε προσοχή στόν ἐντυπωσιακό στολισμό ἤ στό μοναχικό κουκούλλιο ἤ στή ζώνη ἤ στόν ἐπιδεικτικό ἀνάλαβο, ἄλλα ἄς ἐπιδιώξουμε τά ταπεινά καί αὐτά πού εἶναι ἀκενόδοξα, ὅπως πρέπει σέ ἁγίους• διότι εἶναι ἄπρεπο, αὐτοί πού ἔχουν ὑποτάξει τά πολύ μεγάλα, νά νικῶνται ἀπό τά μηδαμινά. Ἀπεναντίας, ἄς φροντίζουμε πάντοτε, ὥστε ὁ ἐσωτερικός μας ἄνθρωπος νά ζεῖ, ὅπως εἶναι ἀρεστό στόν Θεό, πού ἐρευνᾶ τίς σκέψεις καί τίς διαθέσεις μας, καί ἄς καταφρονήσουμε τά ἀνώφελα πράγματα. Διότι κανείς δέν μπορεῖ νά ὑπηρετεῖ συγχρόνως δυό κυρίους, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Γιατί, ποιός τεχνίτης τόν καιρό πού μαθαίνει τήν τέχνη προμηθεύεται γιά τόν ἑαυτό του λόγχη ἀντί γιά σκεπάρνι; Ἤ ποιός ἄνθρωπος πού θέλει νά κατορθώσει τήν ταπεινοφροσύνη ἀγωνίζεται γιά τήν ἀπόκτηση τῆς κενοδοξίας; Ἤ ποιός ἄνθρωπος πού ἐπιθυμεῖ τά οὐράνια δέν καταφρονεῖ τά γήϊνα; Ἀλλά μακάρι νά μᾶς δώσει ὁ Κύριος τή δύναμη νά ἐκτελοῦμε καί νά φρονοῦμε αὐτά πού ἀρέσουν σ’ αὐτόν. Διότι σ’ αὐτόν πρέπει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)