Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013

images82

Τά κείμενα᾿ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στο ρητό· πρόσεχε τόν ἑαυτό σου
Κεφάλαιο πρῶτο

     “Ἄκου, ἀγαπητέ· ὅταν ἦρθες νά γίνεις μοναχός, προτίμησες νά ἀπαρνηθεῖς τόν κόσμο. Ἄν πραγματοποιήσεις νόμιμα αὐτό ποῦ προτίμησες, ὄχι μόνο οἱ ἄνθρωποι θά χαροῦν γιά σένα, ἀλλά καί οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔχει γραφεῖ, ὅτι «χαρά γίνεται στόν οὐρανό γιά ἕναν ἁμαρτωλό, πού μετανοεῖ, παρά γιά ἐνενήντα ἐννέα δικαίους, πού δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό μετάνοια». Γι’ αὐτό λοιπόν, ἄρχισες νόμιμα; Νόμιμα πραγματοποίησε τό ἔργο σου. Γνώριζε, προτοῦ νά ντυθεῖς τό μοναχικό σχῆμα, ὅτι ἔρχεσαι σέ ἀγώνα. Καί μέ ποιούς εἶναι ἡ πάλη, ἄκου τόν Ἀπόστολο πού λέει· «Ἡ πάλη μας δέν εἶναι μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν αἷμα καί σάρκα, ἀλλά μέ τίς ἀρχές, μέ τίς ἐξουσίες, μέ τούς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ κόσμου αὐτοῦ, μέ τά πονηρά πνεύματα στούς οὐρανούς. Γι’ αὐτό ντυθεῖτε τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, γιά νά μπορέσετε νά ἀντισταθεῖτε κατά τήν πονηρή μέρα». Μήν ἀποκάμεις λοιπόν νά τρέχεις, ὡσότου κατακτήσεις τό βραβεῖο. Τόν κόσμο τόν ἐμίσησες; Μίσησε καί τήν ἀλαζονεία του. Τόν πρόσκαιρο πλοῦτο τόν ἀπαρνήθηκες; Ἀπαρνήσου καί τήν ὑπερηφάνεια τοῦ πλούτου. Ἀποξένωσες τόν ἑαυτό σου ἀπό τους σαρκικούς γονεῖς; Μένε σταθερός στήν ἀπάρνηση, ὑπομένοντας μέ γενναιότητα τούς κόπους τῶν ἀρετῶν. Διότι ἡ ἀπάρνηση δέν ὠφελεῖ ὅταν εἶναι γιά μιά μέρα, ἀλλά ὅταν παρατείνεται ὡς τό θάνατο.”  (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)