Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

images78

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο δέκατο (δ)

     «Καὶ ζώντας μάλιστα μὲ ἐγκράτεια, φρόντισε νὰ μὴν κάνεις πολλὰ ἔξοδα, ἀρκούμενος σ’ αὐτὰ ποὺ ἔχεις. Διότι μὲ τρία ἤ τέσσερα ἤ πέντε παξιμάδια καὶ λίγες φακὲς ἤ ἄλλα ὄσπρια ἤ λαχανικὰ θὰ καλύψεις τὶς ἀνάγκες σου· καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ θὰ ἔχεις βοηθὸ καὶ συνεργὸ τὸν Κύριο, ποὺ θὰ αὐξάνει τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς σου μὲ τὴν καλὴ ἐλπίδα. Ὅσοι ὅμως παρασύρονται ἀπό τὶς ἀκόλαστες ἐπιθυμίες, ζοῦν ὅλη τους τὴ ζωὴ μέσα σὲ φροντίδες• ἀλλά ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ λησμονοῦν ἀπ’ τὸ ὅποιο χειρότερο καὶ φοβερότερο δὲν ὑπάρχει• διότι μὲ τὴ συνεχῆ μνήμη τοῦ Κυρίου ἀπομακρύνονται ἀπό τὴν ψυχὴ τὰ αἰσχρὰ πάθη, ὅπως ἀκριβῶς οἱ κακοῦργοι, μόλις ἐμφανισθεῖ ὁ στρατηγός• καὶ γίνεται τότε ἡ ψυχή καθαρὸ κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅπου ὅμως δὲν ὑπάρχει μνήμη Θεοῦ, ἐκεῖ κυριαρχεῖ τὸ σκοτάδι καὶ ἡ δυσωδία, καὶ ἐκτελεῖται κάθε ἀνήθικη πράξη. 
      Σκέφτομαι μάλιστα ὅτι ὑπάρχουν σὰν κάποια σκαλιὰ στὴ σαρκικὴ ζωὴ καὶ στὴν ἐνάρετη βιοτή• καὶ ὅτι ὁ Διάβολος, ὁ ἐφευρέτης τῆς κακίας, ποὺ εὐχαριστεῖται μὲ τὴν ἀπώλεια ὅλων μας, προετοιμάζει τὴν ψυχὴ νὰ συγκατανεύει στὰ σαρκικὰ πράγματα, σύροντας λίγο-λίγο πρὸς τὰ κάτω καὶ κυλίοντας καὶ κατακρημνίζοντας ὅσους δὲν προσέχουν πολύ, ὡσότου τοὺς κατεβάσει στὸν πυθμένα τοῦ ἅδη, κάνοντας τοὺς ξένους καὶ ἄσχετους πρὸς τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)