Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

images74

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο ἔνατο (γ)

     «Οἱ μέρες τῆς ζωῆς μας τρέχουν, καὶ τὸ τέλος μας πλησιάζει• ἄς κλάψουμε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ μας, προτοῦ νὰ κλειστοῦμε στὸ ἐξώτερο σκοτάδι. Πῶς θὰ ζητοῦμε αὐτὲς τὶς μέρες μὲ πολλὰ δάκρυα, ἂν τὶς περάσουμε μέσα σὲ κακὲς πράξεις καὶ δὲν ὠφεληθοῦμε καθόλου; Ἰδού, τώρα εἶναι ὁ κατάλληλος καὶ εὐπρόσδεκτος καιρός, ἰδού, τώρα εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς σωτηρίας. Μακάριοι εἶναι οἱ προσεκτικοί, διότι αὐτοὶ θὰ στεφανωθοῦν μὲ ἀγαλλίαση. Μακάριοι εἶναι ὅσοι τώρα κλαῖνε, διότι αὐτοὶ θὰ παρηγορηθοῦν μαζὶ μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Θεοῦ. Μακάριοι εἶναι ὅσοι κοπιάζουν ἐν Κυρίῳ, διότι αὐτοὺς ἀναμένει ἡ ἀπόλαυση τοῦ παραδείσου. Αὐτὴ τὴν ἀπόλαυση μακάρι νὰ ἐπιτύχουμε ὅλοι ἔμεῖς, μὲ τὶς πρεσβεῖες ὅλων αὐτῶν ποὺ εὐαρέστησαν τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό• στὸν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)