Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

images73

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο ἔνατο (β)

      «Ἂν ἀγαπήσεις αὐτὴ τὴν ἁγνότητα, θὰ δοξασθεῖς ἀπό τὸν Κύριο καὶ θὰ εὐοδωθεῖς σὲ ὅλα. Καθὼς ἀκοῦς αὐτά, πρόσεχε μήπως ὁ Διάβολος σοῦ κλείσει τὰ μάτια τῆς διανοίας μὲ μάταιους λογισμούς• ἐκεῖνος βέβαια δὲ σὲ βοηθᾶ, ὅταν σύρεσαι ἀπό τούς πονηροὺς δαίμονες, ἐπειδὴ οὔτε τὸν ἑαυτὸ του μπορεῖ νὰ βοηθήσει. Γιὰ κεῖνον πραγματικὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀγγέλους του ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἡ γέεννα τοῦ πυρός• ἐνῶ γιὰ σένα ἔχει εὐπρεπισθεῖ ἡ χαρὰ τοῦ παραδείσου, ἂν ἀπομακρύνεις τὸν ἑαυτό σου ἀπό τὰ ἔργα του. Ὁ Διάβολος χαίρεται, ὅταν ἐσὺ ζεῖς μὲ ἀπρέπεια• λυπᾶται ὅμως, ὅταν ἐσὺ προοδεύεις σὲ καλὲς πράξεις. 
     Μὴ λοιπὸν καταφρονήσεις τὴν ἀρετὴ ποὺ ἔχω ἀναφέρει, διότι στὴν ἐργασία της λίγο θὰ κοπιάσεις• ἀλλά νὰ ἔχεις θάρρος, διότι γρήγορα θὰ φᾶς ἀπό τους καρπούς της. Ἂν ὅμως παραβλέψεις τὶς ὠφέλιμες συμβουλές, στὸ τέλος θὰ τὸ μετανοιώσεις, ὅταν θὰ φθαροῦν οἱ σάρκες τοῦ σώματός σου, καὶ θὰ πεῖς• Πὼς ἐμίσησα τὴν παιδαγωγία καὶ ἡ καρδιά μου ἀπέφυγε τοὺς δίκαιους ἐλέγχους; Καὶ πὼς δὲν ἄκουγα τὴ φωνὴ ἐκείνου ποὺ μὲ παιδαγωγοῦσε καὶ μὲ δίδασκε, οὔτε πλησίαζα τὸ αὐτί μου στὶς διδασκαλίες; Λίγο ἔλειψε νὰ φθάσω σὲ κάθε κακό, μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ συναθροισμένου λαοῦ καὶ τῆς συναγωγῆς. Λοιπὸν ἂς μὴν ἀμελήσουμε γιὰ τὴ σωτηρία μας, ἀγαπητέ, οὔτε νὰ ζηλέψουμε αὐτοὺς ποὺ ζοῦν μὲ ἀσωτία καὶ ὑπερηφάνεια καὶ χωρὶς φόβο Θεοῦ· διότι ἡ ντροπὴ καὶ ἡ προσβολὴ πρόκειται νὰ σκεπάσουν ἐκείνους ποὺ μισοῦν τὸν Κύριο.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)