Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

images72

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο ἔνατο (α)

    «Μοναχὲ ταπεινέ, πρόσεξε τὸ μοναχικὸ σχῆμα ποὺ φορεῖς καὶ δὲς πόση διαφορὰ ὑπάρχει ἀνάμεσα σ’ αὐτὸ καὶ στὸ κοσμικὸ σχῆμα. Προσήλωσε τὸ νοῦ σου καὶ ἐξέτασε, τί ἆραγε σημαίνει αὐτό• ὅτι δηλαδὴ φανερώνει τὴν ἀπάρνηση τῶν κοσμικῶν συνηθειῶν καὶ πραγμάτων καὶ ὑπενθυμίζει τὴν πνευματικὴ ἐργασία. Μὴ λοιπὸν ἀδιαφορεῖς γιὰ τὴν ἀρετή, ἀλλά μὲ ὅλη τὴ δύναμή σου φρόντισε γιὰ τὸν ἁγιασμό σου, ἐπειδὴ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο βγῆκες ἔξω ἀπό τὸν κόσμο. Ἀπόκτησε λοιπὸν τὴν ἁγνότητα, γιὰ νὰ κατοικήσει μέσα σου τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἄκου, ἀγαπητέ, τὴν καλὴ συμβουλὴ ποὺ λέγεται ἐν Κυρίῳ, καὶ μὴν τὴν καταφρονεῖς, γιὰ νὰ βρεῖς ἀνάπαυση μέσα σου. Μὴ δώσεις προσοχὴ στὶς ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες καὶ στὶς ἀνώφελες κολακεῖες· κανεὶς νὰ μὴ σὲ ξεγελάσει μὲ μάταια λόγια, καὶ μὴ ζηλέψεις τὰ κακά, οὔτε νὰ προσέξεις σὲ ξένα παραπτώματα. Νὰ κρατᾶς τὸν ἑαυτό σου ἁγνό, καὶ ἂν ἄρχισε νὰ ἀνάβει μέσα σου ἡ φλόγα τῆς ἁμαρτίας, σβῆσε την ἐντελῶς μὲ τὰ δάκρυα• διότι ὁ Κύριος σώζει ὅσους ἐπιστρέφουν σ’ αὐτόν. Αὐτὰ λοιπὸν ζήτησέ τα γιὰ τὸν ἑαυτό σου ἀπό τὸν Κύριο, διότι ὁ Κύριος ἀγαπᾶ αὐτοὺς ποὺ μὲ ἁγιότητα δουλεύουν σ’ αὐτόν. Ἡ ἁγνότητα, ποὺ συνοδεύεται ἀπό ὀρθὸ λογισμό, εἶναι πολύτιμο ἀπόκτημα.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)