Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

images68

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια

Κεφάλαιο ἕβδομο (α)

     «Ἂν κάποιος σὲ πλησιάσει καὶ σοῦ πεῖ μυστικά· Ἄς δώσουμε ὑπόσχεση νὰ ἔχουμε μεταξύ μας ἀγάπη καὶ ὁμοφροσύνη ὤστε, ἂν σοῦ πῶ κάτι, νὰ μὲ ἀκούσεις χωρὶς καμιὰ ἀντίρρηση, καὶ ἔπειτα μετὰ ἀπὸ τὸν ὅρκο θελήσει νὰ σὲ παρασύρει σὲ ἁμαρτία, μὴν ὑπακοῦς σ’ αὐτόν, καὶ ἂν ἀκόμη σοῦ παρουσιάσει τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ πέσει κάτω στὸ χῶμα παρακαλώντας νὰ παραβεῖς τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ• μὴν προτιμήσεις πρόσωπο ἀνθρώπου βλάπτοντας τὴν ψυχὴ σου• διότι ξέρει ὁ Διάβολος ὄχι μόνο αὐτὰ νὰ κατασκευάζει, ἀλλὰ νὰ προσφέρει ἐπιχειρήματα ἀπό τὴν Γραφὴ καὶ νὰ προφασίζεται τὴν ἀδυναμία τῆς σαρκὸς καὶ νὰ μηχανεύεται πολλὰ ἄλλα, ὥστε νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο παραβάτη τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἔχει κάποια καύχηση ἐναντίον του. Ἐμεῖς ὅμως παίρνοντας μαθήματα ἀπό τὴ δική του φροντίδα καὶ ματαιοπονία, ἄς γίνουμε ἄνθρωποι προσηλωμένοι σταθερὰ στὴν εὐσέβεια. Διότι, ἂν ἐκεῖνοι θέλοντας νὰ κάνουν τὸ δικό τους θέλημα ἤ καλύτερα τὸ θέλημα τοῦ Διαβόλου, ποὺ ἐνεργεῖ διὰ μέσου αὐτῶν, δείχνουν τόσο μεγάλη φροντίδα καὶ τέχνη, γιὰ νὰ μὴν ἀποτύχουν, ἀπό τὸ σκοπό τους, πόσο περισσότερο συνετοὶ καὶ προσεκτικοὶ πρέπει νὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ δέχθηκαν νὰ ζήσουν τὴν πνευματικὴ ζωή, ὥστε ὁ Διάβολος νὰ μὴν ἔχει νὰ καυχηθεῖ εἰς βάρος τους.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)