Κυριακή 3 Μαρτίου 2013

images67

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο ἕκτο (β)

      «Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐμεῖς, ἀγαπητέ, ἄς μὴ σπεύσουμε νὰ πετάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὸν ζυγὸ τῆς ἐν Χριστῷ ὑπακοῆς, μήπως τυχὸν δὲν ἀρέσει στὸν Θεό, καὶ συμβεῖ νὰ πέσουμε σὲ πειρασμὸ καὶ νὰ μὴ βρίσκεται αὐτὸς ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσει. Διότι, ὅταν ἔφυγε ἡ Ἄγαρ, ἡ δούλα τῆς Σάρρας, μακριὰ ἀπὸ τὴν κυρία της, τὴν βρῆκε Ἄγγελος ἀπεσταλμένος ἀπό τὸν Θεὸ καὶ τῆς εἴπε• Γύρισε πίσω στὴν κυρία σου, καὶ ταπεινώσου σ’ αὐτήν• καὶ ἡ Ἀγαρ ἔκανε ἔτσι ὅπως τῆς εἶπε ὁ Ἄγγελος. Καὶ ὅταν ἦρθε ὁ καιρός της, ἀφέθηκε ἐλεύθερη καὶ μὲ ἐφόδια, μαζὶ μὲ τὸν γιό της, καὶ καθὼς περιπλανιόταν στὴν ἔρημο καὶ ἔμελλε νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴ δίψα, μαζὶ μὲ τὸν γιὸ της τὸν Ἰσμαήλ, δὲν τὴν παρέβλεψε ὁ Θεός. Πρέπει λοιπὸν καὶ ἐμεῖς νὰ ὑπομένουμε τὶς θλίψεις μὲ μακροθυμία, μὲ τὴ σκέψη ὅτι ὑπηρετοῦμε τὸν Κύριο καὶ ὄχι τοὺς ἀνθρώπους. Ὅταν βρισκόμαστε στὴν ὑπακοή, ἄς μὴν κάνουμε πράξεις ἀνυπακοῆς, γιὰ νὰ μὴν πάθουμε καὶ ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ ἔπαθε ὁ Γιεζί, ὁ ὑπηρέτης τοῦ προφήτη Ἐλισαίου, ἀπεναντίας, μὲ τὴν ἐνάρετη ὑπακοή, ἄς ἀποδώσουμε τέλειο καρπὸ στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη, στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)