Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

03 tetarth

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ ᾿Ιω. γ΄ 21-δ΄ 11)·

1 ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν,

22 καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν παρ᾿ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν.

23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντολήν.

24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

1 Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.

2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι·

3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ.

5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί· διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει.

6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν Θεὸν ἀκούει ἡμῶν· ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης.

7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν.

8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν.

9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ.

10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

11 Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

21 Ἀγαπητοί, ἐάν ἡ συνείδησή μας δέν μᾶς κατηγορεῖ, ἀποκτοῦμε παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

22 Καί ὁτιδήποτε τοῦ ζητοῦμε στήν προσευχή, μᾶς τό δίνει. Μᾶς τό δίνει, διότι τηροῦμε τίς ἐντολές του καί κάνουμε αὐτά πού τοῦ ἀρέσουν.

23 Καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ περιλαμβάνονται συνοπτικά σέ μία. Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή του: νά πιστέψουμε στό ὄνομα τοῦ Υἱοῦ του, τοῦ ’Ιησοῦ Χριστοῦ, καί νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον σύμφωνα μέ τήν ἐντολή πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός.

24 Κι ἐκεῖνος πού τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ μένει μέσα στό Πνεῦμα του ἑνωμένος μέ τόν Θεό, καί ὁ Θεός μένει μέσα σ’ αὐτόν. Ἔχουμε λοιπόν τρόπο νά γνωρίσουμε μέ βεβαιότητα ἄν εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Θεό κι ἄν πράγματι ὁ Θεός μένει μέσα μας. Ἀπ’ αὐτό δηλαδή βεβαιωνόμαστε ὅτι ὁ Θεός μένει μέσα μας, ἀπό τό Πνεῦμα πού μᾶς ἔδωσε καί μᾶς φωτίζει καί μᾶς δίνει τήν πληροφορία αὐτή.

Αγαπητοί, μή δείχνετε ἐμπιστοσύνη στόν καθένα πού σᾶς λέει ὅτι ἐμπνέεται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί ὅτι ἔχει πνευματικό χάρισμα. Ἀλλά νά ἐξετάζετε τούς ἀνθρώπους πού δείχνουν ὅτι ἐμπνέονται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, γιά νά διακρίνετε ἐάν πράγματι αὐτοί προέρχονται ἀπό τόν Θεό. Διότι πολλοί ψευδοπροφῆτες βγῆκαν στόν κόσμο.

2 Μ’ αὐτό τό σημάδι καί μ’ αὐτό τό κριτήριο θά ἀναγνωρίζετε καί θά διακρίνετε μέ βεβαιότητα τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ: Κάθε ἄνθρωπος δηλαδή πού παρουσιάζεται νά ἔχει πνευματικό χάρισμα, εἶναι ἀπό τόν Θεό, ἐάν ὁμολογεῖ ὄχι μόνο μέ λόγια ἀλλά καί μέ ἔργα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός σαρκώθηκε πραγματικά καί ἔζησε ὡς ἄνθρωπος φέροντας τήν ἀνθρώπινη φύση.

3 Ὅποιος ὅμως, ἐνῶ λέει ὅτι ἐμπνέεται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, δέν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦλθε ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ κι ἔγινε ἄνθρωπος μέ σάρκα ἀνθρώπινη, δέν εἶναι ἀπό τόν Θεό. Καί αὐτό εἶναι τό πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου, τό νά ἀρνεῖται δηλαδή κανείς τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ. Γιά τόν ἀντίχριστο ἄλλωστε ἔχετε ἀκούσει ὅτι πρόκειται νά ἔλθει. Καί τώρα ἤδη ὁ ἀντίχριστος βρίσκεται στόν κόσμο, μέ τίς αἱρέσεις καί τίς ψευδοδιδασκαλίες πού προετοιμάζουν τό ἔδαφος γιά τήν προσωπική του ἔλευση.

4 Ἐσεῖς ὅμως, παιδάκια μου, ἔχετε ἀναγεννηθεῖ ἀπό τόν Θεό καί ἔχετε νικήσει τούς ψευδοδιδασκάλους αὐτούς μέ τήν ἀμετακίνητη προσήλωσή σας στήν ἀληθινή διδασκαλία. Καί τούς ἔχετε νικήσει, διότι ὁ Θεός πού εἶναι μέσα σας καί σᾶς φωτίζει καί σᾶς ἐνισχύει, εἶναι μεγαλύτερος καί δυνατότερος ἀπό τόν σατανά, πού ἐνεργεῖ καί κυριαρχεῖ μέσα στόν κόσμο τῶν ἀνθρώπων πού βρίσκονται μακριά ἀπό τόν Θεό.

5 Αὐτοί οἱ ψευδοπροφῆτες προέρχονται καί ἐμπνέονται ἀπό τόν κόσμο πού εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό. Γι’ αὐτό διδάσκουν σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου, καί ὁ κόσμος τούς ἀκούει καί τούς δέχεται.

6 Ἐμεῖς ὅμως οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ διδάσκαλοι τοῦ Εὐαγγελίου καταγόμαστε ἀπό τόν Θεό καί ἐμπνεόμαστε ἀπ’ αὐτόν. Ἐκεῖνος λοιπόν πού ἀναγεννήθηκε ἀπό τόν Θεό καί γνωρίζει τόν Θεό, ἀκούει μέ προθυμία τή διδασκαλία μας. Ἐκεῖνος ὅμως πού δέν προέρχεται ἀπό τόν Θεό καί δέν ἔχει ἀναγεννηθεῖ ἀπό αὐτόν, δέν ἀκούει καί δέν δέχεται τή διδασκαλία μας. Ἀπ’ αὐτό τό σημάδι λοιπόν μποροῦμε νά ξεχωρίσουμε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πού ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια, καί τό πνεῦμα τοῦ διαβόλου πού ὁδηγεῖ στήν πλάνη.

7 Ἀγαπητοί μου, ἄς ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, διότι ἡ ἀγάπη πηγάζει ἀπό τόν Θεό καί ἀπ’ αὐτόν ἔχει τήν ἀρχή της. Καί καθένας πού ἀγαπᾶ καί ἔχει τήν ἀγάπη ὁδηγό καί κανόνα τῆς ζωῆς του, ἔχει γεννηθεῖ ἀπό τόν Θεό καί βρίσκεται σέ στενή προσωπική σχέση μαζί του. Λόγῳ λοιπόν τῆς σχέσεώς του αὐτῆς μέ τόν Θεό γνωρίζει τόν Θεό ὁλοένα καί τελειότερα.

8 Ἐκεῖνος πού δέν ἀγαπᾶ, δέν γνώρισε ποτέ τόν Θεό, διότι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη.

9 Καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀποδείχθηκε κι ἔγινε φανερή ἀνάμεσά μας μ’ αὐτό κατεξοχήν τό γεγονός: μέ τό ὅτι δηλαδή ὁ Θεός ἀπέστειλε στόν κόσμο τόν Υἱό του τόν μονάκριβο, ἔτσι ὥστε ἐμεῖς, πού ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας εἴχαμε καταδικαστεῖ στόν αἰώνιο θάνατο, νά ζήσουμε τήν πνευματική καί αἰώνια ζωή πού μᾶς ἐξασφάλισε μέ τή θυσία του.

10 Καί αὐτό εἶναι τό χαρακτηριστικό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὅτι δηλαδή δέν ἀγαπήσαμε πρῶτοι ἐμεῖς τόν Θεό, ἀλλά αὐτός πρῶτος μᾶς ἀγάπησε, ἄν καί ἤμασταν ἀνάξιοι καί δέν τόν ἀγαπούσαμε. Καί μᾶς ἀγάπησε τόσο πολύ, ὥστε ἀπέστειλε τόν Υἱό του γιά νά προσφέρει τό αἷμα του θυσία ἐξιλεωτική γιά τίς ἁμαρτίες μας.

11 Ἀγαπητοί, ἐάν ὁ Θεός μᾶς ἀγάπησε μέ μιά τέτοια ἐξαιρετική καί μοναδική ἀγάπη, αὐτό σημαίνει ὅτι κι ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον.