Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

 01 deftera

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ἀπόκρεω (Μρ. ια΄ 1-11).

1 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰς Βηθσφαγῆ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

2 καὶ λέγει αὐτοῖς· ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾿ ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικε· λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθέως αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε.

4 ἀπῆλθον δὲ καὶ εὗρον τὸν πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.

5 καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς· τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;

6 οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς ἐνετείλατο ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀφῆκαν αὐτούς.

7 καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπέβαλον αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτῷ.

8 πολλοὶ δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στοιβάδας ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν.

9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

10 εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυΐδ· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς καὶ εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

1 Ὅταν πλησίασαν στήν Ἱερουσαλήμ, ἐκεῖ ὅπου ἦταν ἡ Βηθσφαγῆ κι ἀπέναντι ἀπ’ αὐτήν ἡ Βηθανία, κοντά στό ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἔστειλε δύο ἀπ’ τούς μαθητές του

2 καί τούς εἶπε: Πηγαίνετε στό ἀπέναντί σας χωριό, καί ἀμέσως μόλις θά μπαίνετε σ’ αὐτό, θά βρεῖτε ἕνα πουλάρι δεμένο, πάνω στό ὁποῖο δέν ἔχει καθίσει κανένας ἄνθρωπος μέχρι τώρα. Λύστε το καί φέρτε το ἐδῶ.

3 Κι ἄν σᾶς πεῖ κανείς «γιατί τό κάνετε αὐτό;», πέστε ὅτι ὁ Κύριος τό χρειάζεται, καί γρήγορα θά σᾶς τό ἐπιστρέψει καί θά σᾶς τό στείλει πάλι ἐδῶ.

4 Ἐκεῖνοι λοιπόν πῆγαν καί βρῆκαν τό πουλάρι δεμένο κοντά στήν πόρτα ἔξω, στό μέρος πού ὁ δρόμος τοῦ χωριοῦ διασταυρωνόταν μέ τήν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ. Καί τό ἔλυσαν.

5 Καί μερικοί ἀπό ἐκείνους πού στέκονταν ἐκεῖ ἄρχισαν νά τούς λένε: Τί κάνετε ἐσεῖς ἐκεῖ πού λύνετε τό πουλάρι;

6 Κι αὐτοί τούς ἀπάντησαν ὅπως τούς εἶχε πεῖ ὁ Ἰησοῦς. Καί τούς ἄφησαν νά τό πάρουν.

7 Ἔφεραν τότε τό πουλάρι στόν Ἰησοῦ κι ἔβαλαν πάνω σ’ αὐτό τά ἐξωτερικά τους ἐνδύματα, κι ἐκεῖνος κάθισε πάνω του.

8 Πολλοί μάλιστα ἔστρωσαν τά ροῦχα τους στό δρόμο, γιά νά περάσει πάνω ἀπ’ αὐτά ὁ Ἰησοῦς· κι ἄλλοι πάλι ἔκοβαν ἀπ’ τά δέντρα κλαδιά μέ παχύ φύλλωμα καί τά ἔστρωναν στό δρόμο.

9 Κι ὅσοι πήγαιναν μπροστά, κι ὅσοι ἀκολουθοῦσαν, κραύγαζαν δυνατά κι ἔλεγαν: Ἄς εἶναι δοξασμένος καί ὑμνολογούμενος ὁ ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ· εὐλογημένος ἀπ’ τόν Θεό εἶναι αὐτός πού ἔρχεται σταλμένος ἀπό τόν Κύριο.

10 Εὐλογημένη καί δοξασμένη νά εἶναι τοῦ προπάτορά μας Δαβίδ ἡ βασιλεία πού ἔρχεται καί πρόκειται μετά ἀπό λίγο νά ἀναστηλωθεῖ σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, γιά νά δοξασθεῖ καί ὁ Κύριος πού μᾶς τή στέλνει. «Δόξα στό Θεό» ἄς κράζουν καί οἱ ἄγγελοι πού βρίσκονται στά ὑψηλότερα μέρη τοῦ οὐρανοῦ.

11 Κι ἔτσι ὁ Ἰησοῦς μπῆκε στά Ἱεροσόλυμα καί στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ. Κι ἀφοῦ κοίταξε τριγύρω μέ ἀγανάκτηση ὅλους ὅσους βεβήλωναν τό ἱερό μέ τίς ἀγοραπωλησίες τους, ἐπειδή ἦταν πλέον ἡ ὥρα προχωρημένη, βγῆκε καί πῆγε στή Βηθανία μαζί μέ τούς δώδεκα.