Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

 07 kiriaki

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἀπόστολος: Κυρ. α΄ νηστ., «Πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος» (῾Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40)·

4 Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,

25 μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν,

26 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν.

24 Ἐξαιτίας τῆς πίστεώς του ὁ Μωυσῆς, ὅταν μεγάλωσε κι ἔγινε ἄνδρας, ἀρνήθηκε νά ὀνομάζεται βασιλόπουλο, γιός τῆς κόρης τοῦ Φαραώ·

25 θεώρησε καλύτερο καί προτίμησε νά κακοπαθεῖ μαζί μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ, παρά νά ἔχει τίς πρόσκαιρες ἀπολαύσεις τῆς ἁμαρτίας, νά ζεῖ δηλαδή ἄνετα καί μέ τιμές ὡς Αἰγύπτιος ἄρχοντας μέ τούς εἰδωλολάτρες πού καταπίεζαν τούς Ἰσραηλίτες.

26 Θεώρησε μεγαλύτερο πλοῦτο ἀπό τούς θησαυρούς καί τά ἀγαθά τῆς Αἰγύπτου τίς περιφρονήσεις πού ἔμοιαζαν μέ τόν ὀνειδισμό καί τήν περιφρόνηση πού ἀργότερα θά ὑπέμενε ὁ Χριστός. Κι αὐτά ὅλα διότι εἶχε καρφωμένα τά μάτια του στίς οὐράνιες ἀνταμοιβές.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

24 Ἐξαιτίας τῆς πίστεώς του ὁ Μωυσῆς, ὅταν μεγάλωσε κι ἔγινε ἄνδρας, ἀρνήθηκε νά ὀνομάζεται βασιλόπουλο, γιός τῆς κόρης τοῦ Φαραώ·

25 θεώρησε καλύτερο καί προτίμησε νά κακοπαθεῖ μαζί μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ, παρά νά ἔχει τίς πρόσκαιρες ἀπολαύσεις τῆς ἁμαρτίας, νά ζεῖ δηλαδή ἄνετα καί μέ τιμές ὡς Αἰγύπτιος ἄρχοντας μέ τούς εἰδωλολάτρες πού καταπίεζαν τούς Ἰσραηλίτες.

26 Θεώρησε μεγαλύτερο πλοῦτο ἀπό τούς θησαυρούς καί τά ἀγαθά τῆς Αἰγύπτου τίς περιφρονήσεις πού ἔμοιαζαν μέ τόν ὀνειδισμό καί τήν περιφρόνηση πού ἀργότερα θά ὑπέμενε ὁ Χριστός. Κι αὐτά ὅλα διότι εἶχε καρφωμένα τά μάτια του στίς οὐράνιες ἀνταμοιβές.

32 Καί τί ἀκόμη νά λέω καί νά διηγοῦμαι; Πρέπει νά σταματήσω, διότι δέν θά μοῦ φτάσει ὁ χρόνος νά διηγοῦμαι γιά τόν Γεδεών καί τόν Βαράκ, τόν Σαμψών καί τόν Ἰεφθάε, γιά τόν Δαβίδ καί τόν Σαμουήλ καί τούς προφῆτες.

33 Αὐτοί, ἐπειδή εἶχαν πίστη, καταπολέμησαν καί ὑπέταξαν βασίλεια, κυβέρνησαν τό λαό μέ δικαιοσύνη, πέτυχαν τήν πραγματοποίηση τῶν ὑποσχέσεων πού τούς ἔδωσε ὁ Θεός, ἔφραξαν στόματα λιονταριῶν, ὅπως ὁ Δανιήλ,

34 ἔσβησαν τήν καταστρεπτική δύναμη τῆς φωτιᾶς, διέφυγαν τόν κίνδυνο τῆς σφαγῆς, πῆραν δύναμη κι ἔγιναν καλά ἀπό ἀρρώστιες, ἀναδείχθηκαν ἰσχυροί καί ἀνίκητοι στόν πόλεμο, ἔτρεψαν σέ φυγή τίς ἐχθρικές παρατάξεις καί τά πολυπληθή στρατεύματά τους.

35 Μέ τήν πίστη πού εἶχαν στήν ὑπερφυσική δύναμη τῶν προφητῶν οἱ γυναῖκες πού ἀναφέρει ἡ Παλαιά Διαθήκη ξαναπῆραν πίσω ζωντανά τά νεκρά παιδιά τους πού ἀνέστησαν οἱ προφῆτες. Κι ἄλλοι δέθηκαν στό βασανιστικό ὄργανο πού λεγόταν τύμπανο καί δάρθηκαν σκληρά μέχρι θανάτου, ἐπειδή δέν δέχθηκαν νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους καί νά ἐλευθερωθοῦν ἔτσι ἀπό τό μαρτύριο. Προτίμησαν τό σκληρό αὐτό μαρτύριο, γιά νά ἀναστηθοῦν σέ μιά καλύτερη ζωή, παρά νά ἔχουν μιά πρόσκαιρη ἀποκατάσταση στή ζωή αὐτή.

36 Κι ἄλλοι πάλι δοκίμασαν ἐμπαιγμούς καί μαστιγώσεις, ἀκόμη μάλιστα καί δεσμά καί φυλακίσεις.

37 Λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, θανατώθηκαν μέ σφαγή ἀπό μαχαίρι, περιφέρονταν σάν πλανόδιοι ἐδῶ κι ἐκεῖ. Φοροῦσαν γιά ροῦχα προβιές καί γιδοδέρματα, ζώντας μέσα σέ στερήσεις, θλίψεις καί κακοπάθειες.

38 Ὁλόκληρος ὁ κόσμος δέν ἄξιζε ὅσο οἱ ἅγιοι αὐτοί ἄνδρες, κι οὔτε μποροῦσε νά συγκριθεῖ μ’ αὐτούς. Περιπλανιόνταν σέ ἐρημιές καί σέ βουνά, σέ σπηλιές καί σέ τρύπες τῆς γῆς.

39 Κι ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι ἄνδρες, ἄν καί ἔλαβαν ἐγκωμιαστική μαρτυρία γιά τήν πίστη τους, δέν ἀπόλαυσαν τήν ὑπόσχεση τῆς οὐράνιας κληρονομιᾶς.

40 Κι αὐτό διότι ὁ Θεός προέβλεψε γιά μᾶς κάτι καλύτερο, ὥστε αὐτοί νά μή λάβουν σέ τέλειο βαθμό τή σωτηρία τους χωρίς ἐμᾶς, ἀλλά νά τή λάβουμε ὅλοι μαζί. Ἔτσι ἐμεῖς βρισκόμαστε τώρα σέ πλεονεκτικότερη θέση ἀπ’ αὐτούς· ὄχι μόνο ἐπειδή ζοῦμε στά χρόνια τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἐπειδή ἡ περίοδος τῆς ἀναμονῆς γιά μᾶς εἶναι μικρότερη.