Σάββατο 2 Μαρτίου 2013

06 savvato 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κ΄ 46-κα΄ 4, η΄ 8).

46 προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,

47 οἳ κατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήψονται περισσότερον κρῖμα.

Αναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους·

2 εἶδε δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά,

3 καὶ εἶπεν· ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν·

4 ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε.

8 καὶ ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

46 Νά προσέχετε καί νά φυλάγεστε ἀπό τούς γραμματεῖς, πού θέλουν νά περπατοῦν μέ ἐνδυμασίες ἐπίσημες καί ἐντυπωσιακές καί τούς ἀρέσει νά τούς χαιρετοῦν εὐλαβικά καί τιμητικά στίς ἀγορές, καί ἐπιδιώκουν τά πρῶτα καθίσματα στίς συναγωγές καί τίς πρῶτες θέσεις στά δεῖπνα.

47 Αὐτοί κατατρῶνε τά σπίτια καί τήν περιουσία τῶν χηρῶν, ἐνῶ κάνουν ὑποκριτικά μεγάλες προσευχές, δῆθεν ἀπό εὐλάβεια, γιά νά ἐξαπατοῦν τίς χῆρες. Αὐτοί θά καταδικαστοῦν περισσότερο ἀπ’ ὅσο οἱ κλέφτες καί οἱ ἅρπαγες.

1 Κάποια στιγμή σήκωσε τά μάτια του ὁ Ἰησοῦς καί εἶδε τούς πλούσιους πού ἔριχναν τίς εἰσφορές τους στό θησαυροφυλάκιο τοῦ ναοῦ.

2 Εἶδε καί κάποια φτωχή χήρα, πού ἔριχνε ἐκεῖ δύο λεπτά.

3 Καί εἶπε: Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἡ φτωχή αὐτή χήρα ἔριξε περισσότερα ἀπ’ ὅλους.

4 Διότι ὅλοι αὐτοί ἔριξαν ἀπό τό περίσσευμά τους στίς δωρεές πού προσφέρονται στό Θεό. Αὐτή ὅμως ἀπό τό ὑστέρημά της καί ἀπό τήν τέλεια φτώχεια της ἔριξε στό κιβώτιο τῆς συνεισφορᾶς ὅλα ὅσα εἶχε γιά τή συντήρησή της.

8 Κι ἐνῶ τά ἔλεγε αὐτά, γιά νά δώσει μεγαλύτερο τόνο στούς λόγους του καί γιά νά διεγείρει τήν προσοχή τῶν ἀκροατῶν του, φώναζε δυνατά: Αὐτός πού ἔχει αὐτιά πνευματικά καί ἐνδιαφέρον πνευματικό γιά νά ἀκούει καί νά ἐγκολπώνεται αὐτά πού λέω, ἄς ἀκούει.