Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

images65

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια

Κεφάλαιο πέμπτο

     «Ἂν πηγαίνεις πρὶν ἀπ’ ὅλους στὶς ἀκολουθίες καὶ μένεις ὡς τὴν ἀπόλυση, οὔτε καὶ σ’ αὐτή τὴν περίπτωση νὰ σὲ κάνει ὁ λογισμός σου νὰ ὑπερηφανεύεσαι, διότι καὶ οἱ τεχνίτες, στὸ ἔργο τους, δείχνουν μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ ἀγρυπνοῦν πολύ. Οὔτε πάλι νὰ φέρνεις στὸν Κύριο μόνο τὸ σῶμα σου, ἀλλά νὰ συγκεντρώνεις καὶ τοὺς λογισμούς σου μὲ ταπεινὴ καρδιά. Διότι ἡ ὑψηλοφροσύνη μοιάζει μὲ φωλιὰ ποὺ μέσα της ἀγαπᾶ νὰ μένει ὁ Δράκων, καὶ φονεύει ὅσους πλησιάζουν. Σχετικὰ πάλι μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς μέθης ἀπὸ τὴν οἰνοποσία, ἤ τὴν ἀποφυγὴ τῆς συναναστροφῆς μὲ γυναῖκες, νομίζω πὼς εἶναι περιττὸ νὰ τὰ ἀναφέρω σ’ ἐσένα, ποὺ εἶσαι ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾶς τὸν Θεό· διότι εἶναι σ’ ὅλους φανερὸ ὅτι αὐτὰ εἶναι ξένα ἀπό τὴν ἀρετή. Εἶναι λοιπὸν ἀπαραίτητο νὰ προσέχει κανεὶς τὶς ἐπιθέσεις τῶν δαιμόνων, ὄχι μόνο σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀλλά οὔτε μὲ ἄνδρες νὰ ἀνταλλάσσει λόγια σχετικὰ μὲ τὴν ἡδονὴ καὶ τὶς γυναῖκες, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν τὴν ψυχὴ στὸν ὄλεθρο· διότι δὲν ἀρνούμαστε τὴ συνάντηση μὲ τὶς γυναῖκες, ἐπειδὴ τάχα αὐτὲς εἶναι πονηρές, ἀλλὰ διότι εἶναι εὔκολο στὸν Ἐχθρὸ μὲ τὴ συνάντηση καὶ τὴ συναναστροφὴ τῶν γυναικῶν νὰ μᾶς καταστρέψει καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ.» 
     Πρέπει λοιπὸν νὰ προσέχουμε ἐμεῖς ἀπὸ παντοῦ τὶς ἐπιθέσεις τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ἔχοντας θάρρος στὴν πανοπλία καὶ τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διότι ἐκεῖνος ποὺ κλείνει στὸν ἐχθρὸ τὴ μιὰ πύλη, ἀλλά ἀνοίγει σ’ αὐτὸν δυὸ πύλες, καὶ νομίζει ὅτι εἶναι ἀσφαλής, γελιέται. Εἶναι λοιπὸν ἀπαραίτητο νὰ ἀσφαλίζουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές, καὶ νὰ μὴ δίνουμε εὐκαιρία σ’ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν εὐκαιρία• διότι ὁ Θεὸς δὲν ἐμπαίζεται• καί, εἶναι φοβερὸ νὰ πέσει κανεὶς στὰ χέρια τοῦ ζῶντος Θεοῦ• σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη, στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)