Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

images62

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Κεφάλαιο δεύτερο (β)

    «Ἀλλά γιατί μιλῶ γιὰ ἀνθρώπους μὲ ὅμοια ἀδύνατη φύση; Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Λόγος, ὅταν ἔγινε ἄνθρωπος, πέρασε τὴ ζωή του μὲ ταπείνωση καὶ ὑπακοή, καθώς μᾶς διδάσκει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς λέγοντας• Καὶ ἦταν ὑπάκουος σ’ αὐτούς. Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπίσης εἶπε• Ἐταπείνωσε τὸν ἑαυτό του, μὲ τὸ νὰ γίνει ὑπάκουος ὡς τὸ θάνατο, καὶ μάλιστα ὡς τὸ σταυρικὸ θάνατο. Ἀλλά καὶ στὴ ζωή, ὅσοι δὲ θέλουν νὰ ἀνεχθοῦν τὴν καλὴ παιδαγωγία ἀπὸ τοὺς γονεῖς, κινδυνεύουν πάρα πολύ. Διότι οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ τιμωροῦνται μέσα στὶς πόλεις ἀπό τούς ἄρχοντες, βασανίζονται γιὰ ἀνυπακοὴ καὶ ἀπειθαρχία καὶ ἰσχυρογνωμοσύνη. Ἀλλά καὶ ὅσες νέες δὲν ὑπακούουν στὶς καλὲς συμβουλές, χάνουν τὴ σωφροσύνη τους, καὶ καθὼς γίνονται ἑταῖρες στὶς πλατεῖες καὶ τοὺς δρόμους, ἐξευτελίζονται αἰσχρά. Ὅσες ὅμως καταγίνονται στὶς ἐργασίες τους καὶ ἀφοσιώνονται στὴν ἡσυχία καὶ τὴ σωφροσύνη, θὰ τιμηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ δοξασθοῦν ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἔκανες ἀρχὴ καλῆς ἐκλογῆς; Τότε μεῖνε σταθερὸς στὴν ἐκλογή σου αὐτή, γιὰ νὰ δοξασθεῖς ἀπό τὸν Κύριο στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μαζὶ μὲ τοὺς πράους καὶ τοὺς ταπεινούς.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)