Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

images61

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
 Κεφάλαιο πρῶτο

    «Μακάρια εἶναι ἡ πόλη στὴν ὁποία βασιλεύουν εὐσεβεῖς βασιλεῖς, καὶ τὸ πλοῖο ποὺ τὸ κυβερνοῦν ἔμπειροι κυβερνῆτες, καὶ τὸ κοινόβιο ποὺ τὸ διοικοῦν ἐγκρατεῖς ἡγούμενοι. Ἀλίμονο ὅμως στὴν πόλη ποὺ βασιλεύουν ἀσεβεῖς βασιλεῖς, καὶ στὸ πλοῖο ποὺ τὸ κυβερνοῦν ἄπειροι κυβερνῆτες, καὶ στὸ κοινόβιο ποὺ τὸ διοικοῦν φιλήδονοι. Καὶ ἔτσι ἡ πόλη βέβαια θὰ κυριευθεῖ ἀπό βαρβάρους, ἀπό τὴν ἀσέβεια τῶν ἀρχόντων της, καὶ τὸ πλοῖο θὰ γίνει συντρίμια ἀπό τὴν ἀπειρία αὐτῶν ποὺ τὸ κυβερνοῦν, καὶ τὸ κοινόβιο θὰ ἐρημωθεῖ ἀπό τὴ φυγοπονία αὐτῶν ποὺ τὸ διοικοῦν.

Κεφάλαιο δεύτερο (α)

     Ἂν βρίσκεσαι σὲ ὑπακοὴ πνευματικῶν πατέρων, δὲ φαίνεται ἡ σταθερότητα τῆς πίστεώς σου, ὅταν σὲ περιποιοῦνται καὶ ἀκοῦς κολακευτικὰ λόγια, ἀλλά ὅταν κάνεις ὑπομονὴ τὴν ὥρα ποὺ σὲ σπρώχνουν καὶ σὲ χτυποῦν. Γιατί καὶ ἕνα θηρίο ἡμερεύει καὶ ἡσυχάζει, ὅταν τὸ περιποιοῦνται κατάλληλα. Μὴ λοιπὸν πικραίνεσαι μ’ ἐκεῖνον ποὺ σὲ διαπαιδαγωγεῖ, ἂν βέβαια θέλεις νὰ γίνεις σκεῦος ἐκλογῆς, ἀλλά νὰ γνωρίζεις τὴν προκοπὴ τῆς ἐν Κυρίῳ ὑπακοῆς καὶ ταπεινοφροσύνης, διότι γι’ αὐτὸ τὸ σκοπὸ ἔφυγες ἀπό τὸν κόσμο, ἂν φυσικὰ διάλεξες γιὰ τὸν ἑαυτό σου αὐτή τὴν ὑπακοή, ἐπειδὴ γνωρίζεις καλὰ τὴ δόξα της. Ἡ ζωὴ τῶν Ἁγίων, ἀδελφέ, μέσα σ’ αὐτὴ τὴν ὑπακοὴ δοξάστηκε καὶ εὐφραίνεται. Διότι ὁ Μωυσῆς, ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου, ἂν καὶ δὲ διδάχθηκε τὶς δοξασίες τοῦ Ἰοθόρ, ὅμως ἔκανε ὑπακοὴ καὶ τὸν ὑπηρέτησε σὰν δοῦλος, παρόλο ποὺ ὅταν ἦταν στὴν Αἴγυπτο διαπαιδαγωγήθηκε ὅσο ἔπρεπε. Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, μὲ τὴν τέλεια ὑπακοή, θεωρήθηκε ἄξιος μιᾶς τόσο μεγάλης δωρεᾶς, ὥστε νὰ γίνει διάδοχος τοῦ Μωυσῆ. Καὶ ὁ Σαμουήλ, κάνοντας ὑπακοὴ στὸν Ἠλί, τὸν ἱερέα, ἀξιώθηκε νὰ ἀκούσει τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἐλισαῖος γιὰ τὴν ὑπακοὴ του δέχθηκε τὴ μηλωτὴ καὶ τὴ χάρη τοῦ δασκάλου του.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)