Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

images60

Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου 
Γιὰ τὴν ἀρετή, δέκα κεφάλαια
Πρόλογος (β)

      «Ἂν λοιπὸν ὑπάρχει ἀνταμοιβή, καὶ κανένα ἀπό τὰ ἔργα μας δὲν μπορεῖ νὰ περάσει ἀπαρατήρητο ἀπό τὸν Θεό, γιὰ ποιὸ λόγο δὲν ἐργαζόμαστε τὸ ἀγαθό, γιὰ νὰ μᾶς δοθεῖ ὡς ἀνταμοιβὴ τὸ ἀγαθό, καὶ δὲν ἀποφεύγουμε τὸ κακό, γιὰ νὰ μή μᾶς κυριεύσουν τὰ κακά, ὅπως ἔχει γραφεῖ· Ἀπόφευγε τὴν ἀδικία, καὶ τότε δὲ θὰ φοβηθεῖς, καὶ τρόμος δὲ θὰ σὲ πλησιάσει; Ντρέπομαι νὰ μιλήσω, ἀλλά καὶ δὲν μπορῶ νὰ σιωπήσω, ἐξαιτίας τῆς ἀμέλειάς μου καὶ τῆς ἀμέλειας τῶν ὁμοίων μου ράθυμων, διότι οἱ στρατιῶτες τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ἂν καὶ παίρνουν τιποτένια δῶρα ἀπό τὸ βασιλιά, ὅμως κινδυνεύουν γιὰ τὴν ὑπεράσπισή του μὲ προθυμία, ὡς τὸ θάνατο• πόσο περισσότερο ἐμεῖς, πού ἔχουμε τέτοιες ὑποσχέσεις ἀπὸ τὸν Κύριο, ὀφείλουμε νὰ μὴν παραμελοῦμε τὸ ἔργο τῆς δικαιοσύνης, γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴ μέλλουσα κρίση; Ἄς μὴ μεταχειρισθοῦμε σὰν ἐχθρὸ τὴν ψυχή μας, τὴν ὁποία ἐπιζητεῖ ὁ Θεός. Ἄς σκεφθοῦμε ὅτι, ἂν δὲν μποροῦμε νὰ ὑποφέρουμε τὸν καύσωνα τοῦ ἥλιου καὶ τὴν ἔνταση τοῦ πυρετοῦ, τότε πῶς καταφρονοῦμε τὸ ἄσβεστο πῦρ τῆς κολάσεως; Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἅς μᾶς ὁδηγήσει σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά του καὶ ἄς μᾶς σκεπάσει μὲ τὸ κραταιὸ χέρι του, στοὺς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)