Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

05 paraskevi

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. λγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Πέτρ. α΄ 1-10)·

 

1 Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ·

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

3 Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς,

4 δι’ ὧν τὰ τίμια ἡμῖν καὶ μέγιστα ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες τῆς ἐν κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.

5 καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,

6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν,

7 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην.

8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν·

9 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστι ταῦτα, τυφλός ἐστι, μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.

10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

1 Ὁ Σίμων Πέτρος, δοῦλος καί ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γράφω σ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δωρεάν, ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἔλαβαν ὡς κλῆρο τήν πίστη πού τούς παρέχει τά ἴσα προνόμια καί τήν ἴση τιμή μ’ ἐμᾶς τούς Ἀποστόλους. Καί ἔλαβαν τήν πίστη αὐτή ἐξαιτίας τῆς ἀπροσωπόληπτης δικαιοσύνης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι συγχρόνως καί Θεός μας καί Σωτήρας μας.

2 Εὔχομαι νά αὐξηθεῖ σέ σᾶς ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη μέ τήν πλήρη γνώση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἰησοῦ Χριστoῦ τοῦ Κυρίου μας.

3 Εἶναι ἐπιβεβλημένο, ἀδελφοί, νά προοδεύετε στήν ἀρετή, ἐπειδή ἡ θεία δύναμη τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔχει χαρίσει ὅλα ὅσα συντελοῦν στήν πνευματική ζωή καί εὐσέβεια. Καί μᾶς τά ἔχει χαρίσει μέ τήν ἐπίγνωση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς κάλεσε ἀπό τήν κατάσταση τῆς ἁμαρτίας στή σωτηρία μέ τήν ἔνδοξη τελειότητα καί δύναμή του, πού συνετέλεσε τό θαῦμα αὐτό τῆς ἐπιστροφῆς μας.

4 Μέ τήν ἔνδοξη αὐτή τελειότητά του μᾶς ἔχει χαρίσει τίς πιό πολύτιμες καί μεγάλες ὑποσχέσεις, γιά νά γίνετε κι ἐσεῖς, καθώς θά παρακινεῖστε καί θά ἐνισχύεστε ἀπ’ αὐτές, μέτοχοι θείας φύσεως. Νά γίνετε δηλαδή ἅγιοι καί μέτοχοι τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ἀπαλλαγεῖτε ἀπό τή διαφθορά τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό κάθε ἁμαρτωλή ἐπιθυμία.

5 Κι ἐπειδή ἀκριβῶς ὁ Θεός ἔκανε τόσα καί τόσα γιά τή σωτηρία σας, γι’ αὐτό κι ἐσεῖς συνεργασθεῖτε μέ κάθε δυνατή ἐπιμέλεια καί δραστηριότητα· καί προσθέστε στήν πίστη πού ἔχετε τήν ἀρετή· καί στήν ἀρετή προσθέστε τήν ἀκριβή γνώση τοῦ θείου θελήματος.

6 Στή γνώση αὐτή προσθέστε τήν αὐτοκυριαρχία πάνω σέ κάθε κακή ροπή· στήν αὐτοκυριαρχία καί τήν ἐγκράτεια προσθέστε τήν ὑπομονή στίς ἐξωτερικές δυσμενεῖς περιστάσεις· καί στήν ὑπομονή προσθέστε τό σεβασμό καί τό φόβο πού ὀφείλετε στό Θεό.

7 Στό σεβασμό αὐτό προσθέστε τήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς Χριστιανούς· καί στήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς προσθέστε τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί πρός ὅλους.

8 Διότι, ὅταν οἱ ἀρετές αὐτές ὑπάρχουν σέ σᾶς καί μάλιστα πλεονάζουν, σᾶς καθιστοῦν ἐπιμελεῖς καί καρποφόρους καί ὄχι ἀμελεῖς καί ἄκαρπους, γιά νά μπορέσετε νά γνωρίσετε βαθύτερα καί τέλεια τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Διότι τόν Κύριό μας δέν τόν γνωρίζει κανείς μέ θεωρίες, ἀλλά ἀποκτώντας τίς ἀρετές τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς ἐξομοιώνουν καί μᾶς ἑνώνουν μ’ αὐτόν.

9 Ἀντίθετα, ὅποιος δέν ἔχει τίς ἀρετές αὐτές καί μάλιστα πλούσια, εἶναι τυφλός καί βλέπει κοντόφθαλμα, ὅπως ὁ μύωπας. Αὐτός πολύ ἀμυδρά διακρίνει τόν Χριστό καί τά μυστήρια τοῦ Χριστοῦ. Διότι λησμόνησε ὅτι μέ τό ἅγιο βάπτισμα καθαρίστηκε ἀπό τίς παλιές του ἁμαρτίες, καί δέν ἀξιοποίησε μέ συνεχή ἀγώνα τή χάρη καί τό φωτισμό πού δέχθηκε στό ἅγιο βάπτισμα.

10 Γι’ αὐτό, ἀδελφοί, καταβάλετε μεγαλύτερη προσπάθεια, μέ περισσότερη σπουδή καί ἐπιμέλεια, ὥστε ἀποκτώντας τίς ἀρετές αὐτές νά διασφαλίσετε καί νά σταθεροποιήσετε τήν κλήση σας καί τήν ἐκλογή σας. Διότι, ὅταν ἀσκεῖτε τίς ἀρετές αὐτές, δέν θά σκοντάψετε ποτέ πάνω σέ κάποιο ἐμπόδιο, ἀλλά θά φθάσετε μέ ἀσφάλεια στό τέρμα τῆς σωτηρίας σας.