Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

images58

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Τέταρτη παραίνεση (ε)

     «Πρόσεχε λοιπὸν τὸν ἑαυτό σου καὶ μὴν εἶσαι καταφρονητής, διότι κάνοντας τὸν σοφὸ τὴν ὥρα ποὺ πίνεις κρασί, οὒτε θὰ ὠφελήσεις, οὔτε θὰ ὠφεληθεῖς. Ἂν συνέβη νὰ μάθεις ἀπέξω ὅλη τὴν Ἁγία Γραφή, πρόσεχε νὰ μὴ σὲ κάνει ὁ λογισμὸς νὰ ὑπερηφανευθεῖς γι’ αὐτό, διότι ὅλη ἡ θεόπνευστη Γραφὴ κηρύττει καὶ διδάσκει τὴν ταπεινοφροσύνη• ἐκεῖνος ὅμως ποὺ φρονεῖ ἤ κάνει τὰ ἀντίθετα ἀπ’ αὐτὸ ποὺ διδάχθηκε, ἀποδεικνύει τὸν ἑαυτὸ του σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο παραβάτη. Ἂν σὲ ἐνοχλεῖ πνεῦμα ὑπερηφάνειας ἤ φιλαρχίας ἢ πλοῦτος μὴν παρασύρεσαι ἀπ’ αὐτό, ἀλλά νὰ σταθεῖς μὲ γενναιότητα, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσεις τὸ πονηρὸ καὶ ἀπατηλὸ πνεῦμα. Ἀναλογίσου τὰ ἀρχαῖα οἰκοδομήματα καὶ τὰ παλαιὰ ἀγάλματα καὶ τὶς στήλες ποὺ τὶς τρώει ἡ σκουριά, καί σκέψου καὶ δὲς ποῦ εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὰ κατασκεύασαν ἢ ἐκεῖνοι ποὺ φιλοτέχνησαν ὅσα προανέφερα, καὶ φρόντισε νὰ ἀρέσεις στὸν Κύριο, γιὰ νὰ κριθεῖς ἄξιος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι σὰν τὸ χορτάρι καὶ ὅλη ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων σὰν τὸ ἄνθος τοῦ χορταριοῦ. Τί ὑπάρχει μεγαλύτερο ἡ ἐνδοξότερο ἀπό τὴν ἐξουσία τοῦ βασιλιά, τὴν ὁποία ἐπιθυμώντας κάποιοι, τὴν ἀπέκτησαν, ἀλλά ἐξαιτίας τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν δυσκολιῶν ποὺ ὑπάρχουν σ’ αὐτή καταφρόνησαν τὴ δόξα καὶ ἔκαναν κακὸ στοὺς ἑαυτοὺς των, μὲ τὸ νὰ προτιμήσουν τὸ θάνατο καὶ ὄχι τὴ ζωή, διότι δὲ ζήτησαν τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ οὔτε ἔλπισαν στὴ σωτηρία πού δίνει αὐτός; Ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ κρίνονται ἄξιοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, δὲ θὰ δοκιμάσουν κανένα ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς πειρασμούς, ἐπειδὴ ζοῦν στὸν οὐρανὸ μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους, μὲ εἰρήνη καὶ ἀγαλλίαση, χωρὶς ὀδύνη καὶ χωρὶς λύπη καὶ χωρὶς στεναγμό, καὶ αἰνοῦν καὶ ὑπερυψοῦν καὶ μεγαλύνουν τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν καὶ Κύριο ὅλης τῆς γῆς• στὸν ὁποῖο πρέπει ἡ αἴνεση καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ μεγαλοσύνη, στοὺς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)