Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

04 pempti

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιϛ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιβ΄ 38-44).

38 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς

39 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις.

40 οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι! οὗτοι λήψονται περισσότερον κρῖμα.

41 Καὶ καθίσας ὁ Ἰησοῦς κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον.

42 καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά· καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλε λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κοδράντης.

43 καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλε τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον·

44 πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον· αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

38 Καί τούς ἔλεγε στή διδαχή του: Προσέχετε ἀπό τούς γραμματεῖς, πού τούς ἀρέσει νά περπατοῦν μέ ἐπίσημες καί ἐπιδεικτικές στολές, πού ἔχουν κατασκευασθεῖ εἰδικά γι’ αὐτούς· καί τούς ἀρέσει ἀκόμη νά τούς χαιρετοῦν εὐλαβικά καί τιμητικά στά δημόσια κέντρα

39 καί ἐπιδιώκουν τά πρῶτα καθίσματα στίς συναγωγές καί τίς πρῶτες θέσεις στά δεῖπνα.

40 Αὐτοί εἶναι πού κατατρώγουν τά σπίτια καί τήν περιουσία τῶν ἀδύναμων χηρῶν, καί κάνουν μεγάλες προσευχές ὑποκριτικά δῆθεν ἀπό εὐλάβεια, γιά νά ἐξαπατοῦν τούς πιό ἀφελεῖς. Αὐτοί θά ἔχουν μεγαλύτερη καταδίκη ἀπ’ τήν καταδίκη πού θά ἔχουν οἱ κλέφτες καί οἱ ἅρπαγες.

41 Τότε ὁ Ἰησοῦς κάθισε ἀπέναντι ἀπ’ τό θησαυροφυλάκιο τοῦ ναοῦ καί παρατηροῦσε πῶς ὁ πολύς λαός ἔριχνε χάλκινα κέρματα στό θησαυροφυλάκιο.

42 Καί πολλοί πλούσιοι ἔριχναν πολλά. Ἦλθε καί μιά φτωχή χήρα κι ἔριξε δύο λεπτά, δηλαδή ἕναν κοδράντη.

43 Κάλεσε τότε ὁ Ἰησοῦς τούς μαθητές του καί τούς εἶπε: Ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ἡ φτωχή αὐτή χήρα ἔριξε περισσότερα ἀπ’ ὅλους αὐτούς πού ρίχνουν χρήματα στό θησαυροφυλάκιο.

44 Διότι ὅλοι αὐτοί ἔριξαν ἀπ’ τό περίσσευμά τους. Αὐτή ὅμως ἔριξε ἀπό τό ὑστέρημά της καί ἀπό τήν τέλεια φτώχεια της ὅλα ὅσα εἶχε, ὅλη τήν περιουσία της.