Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

images53

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Τρίτη παραίνεση (στ)

     «Ἄς μὴν ἀναβάλλουμε λοιπόν, ὡς τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἔρθει ὁ θάνατος, γιὰ νὰ μὴν ντροπιασθοῦμε κατὰ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ὅταν θὰ ντυθοῦν οἱ Ἅγιοι τὴ λαμπρὴ στολὴ ποὺ κατασκεύασαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους μὲ τὰ καλὰ ἔργα. Ἂν δοῦμε τότε τοὺς ἑαυτούς μας ὄχι μόνο γυμνοὺς ἀπό τὴν ἀστραφτερὴ δόξα, ἀλλά καὶ κατάμαυρους καὶ γεμάτους ἀπό δυσωδία, ποιὰ ντροπὴ ἆραγε θὰ μᾶς κυριεύσει; Ἄς καταφρονήσουμε τὸ ἔργο τῆς κακῆς ἐπιθυμίας καὶ ἂς νικήσουμε, ὡς κάτι ἀσήμαντο, αὐτὸ τὸ μικρὸ ἐμπόδιο, γιὰ χάρη τῆς εὐσέβειας, καὶ ἂς μὴ φανοῦμε ἀνίκανοι στὸ ἐλάχιστο. Μεγάλο ναυάγιο εἶναι τὸ ἔργο τῆς ἁμαρτίας• ἄς ἀγωνισθοῦμε λοιπὸν νὰ μὴν πέσουμε σὲ τόσο μεγάλο κίνδυνο. Διότι ἐμεῖς ἐξαιτίας τῆς ἀμέλειάς μας κατακυριευόμαστε ἀπό πάθη, ἐπειδὴ θέλουμε νὰ ζήσουμε χωρὶς κόπους καὶ γι’ αὐτὸ ἐπινοοῦμε ἄκαιρες δικαιολογίες. Καὶ ὁ ἕνας λέει• «Ἀπό τὴ βρεφικὴ ἡλικία κατοικῶ στὸ μοναστήρι καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὰ πάθη μου ἐπιτίθενται σφοδρά». Ἄς ἀκούσει ὅμως αὐτὸς ὅτι πολλοὶ Ἅγιοι ἀγωνίσθηκαν τὸν καλὸν ἀγώνα ἀπό τὴ νεανικὴ ἡλικία καὶ ἔτσι νίκησαν τὶς ἡδονές. Ἄλλος πάλι ἰσχυρίζεται καὶ λέει· «Ἔχω μεγαλώσει μέσα στὸν κόσμο καὶ δοκίμασα πολλὰ κακά, γι’ αὐτὸ ἡ συνήθεια μὲ σπρώχνει στὴν ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν». Ἄς ἀκούσει καὶ αὐτὸς ὅτι πολλοὶ Ἅγιοι, ποὺ ἔζησαν ζωὴ χειρότερη ἀπό τους αἰσχροὺς ἁμαρτωλούς, στὸ τέλος ἀλλάζοντας ζωὴ ἔγιναν ἐνάρετοι καὶ ἔτσι εὔαρεστησαν τὸν Θεό. Διότι ἔκαναν, μὲ ὅλη τους τὴν ψυχή, ὑπακοὴ στὸν Δαβὶδ ποὺ εἶπε• «Μὴν παρακινεῖσαι ἀπό τὴ ζωὴ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων καὶ μὴ ζηλέψεις αὐτοὺς ποὺ κάνουν τὴν ἀνομία· διότι σὰν τὸ χορτάρι γρήγορα θὰ ξεραθοῦν, καὶ σὰν τὴ χλόη γρήγορα θὰ μαραθοῦν». Ὁ Πονηρός μᾶς ἐξαπατᾶ παρακινώντας μας πρὸς ὅλα τὰ βλαβερά, γιὰ νὰ μᾶς κάνει νὰ καταφρονήσουμε τὸ φόβο τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς ὅμως ἄς ἀποκρούσουμε τὸ δηλητήριό του μὲ πιὸ ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ· σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ ἐξουσία, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)