Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

images51

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Τρίτη παραίνεση (δ)

    «Γι’ αὐτὸ ὁ τωρινὸς καιρὸς εἶναι καιρὸς μετανοίας• ὅσοι λοι¬πὸν θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπό ἐκείνη τὴν ἀσέβεια καὶ νὰ ἐλευ¬θερωθοῦν ἀπό τὴν πικρὴ δουλεία, πρέπει νὰ ἀντιταχθοῦν στὰ θελήματα τοῦ Τυράννου καὶ νὰ τὸν πολεμοῦν, ἀπό ἀγάπη στὸν Δημιουργό· τότε πραγματικὰ θὰ ἀποκτήσουν πείρα ἀπό τὸν ἐνά¬ρετο ἀγώνα, στάζοντας κάτω στὴ γῆ τοὺς ἱδρῶτες τῆς ἀρετῆς, ὅταν θὰ ποῦν στὸν Τύραννο, ὄχι μόνο μὲ τὰ χείλη, ἀλλά μὲ τὴ διάθεση τῆς καρδιᾶς• «Νὰ τὸ ξέρεις, Διάβολε, ὅτι ἐμεῖς δὲν ἀκοῦμε τὴ φωνή σου καὶ δὲ θὰ λατρεύσουμε πιὰ τὶς ἀπολαύσεις σου». Πρέπει μάλιστα κατὰ τὸν καιρὸ τοῦ ἀγώνα νὰ ἀπευθύνουμε προσευχὲς στὸν Θεὸ μαζὶ μ’ ἐκείνους ποὺ λένε ὅτι «δὲν ντροπιάζονται αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐμπιστοσύνη σ’ ἐσένα• καὶ τώρα ἀκολουθοῦμε τὶς ἐντολές σου μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά, καὶ σὲ φοβόμαστε, καὶ ζητοῦμε τὸ πρόσωπό σου· μὴν ἐπιτρέψεις νὰ ντροπιασθοῦμε, ἀλλά κάνε γιὰ τὴ σωτηρία μας σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιείκειά σου καὶ σύμφωνα μὲ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου• γλύτωσέ μας σύμφωνα μὲ τὰ θαυμαστὰ ἔργα σου, καὶ δόξασε τὸ ὄνομά σου, Κύριε, καὶ ἂς ντροπιασθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ συμπεριφέρονται σκληρὰ καὶ κάνουν κακὸ στοὺς δούλους σου, καὶ ἂς καταισχυνθοῦν καὶ ἂς ἀπογυμνωθοῦν ἀπό κάθε δύναμη, καὶ ἂς συντριβεῖ ἡ ἰσχύς τους, καὶ ἂς μάθουν ὅτι ἐσύ, Κύριε, εἶσαι ὁ μόνος ἀληθινὸς καὶ ἔνδοξος Θεὸς σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη». Καὶ ἂν ὁ Τύραννος φρυάξει ἀπό τὸ κακό του καὶ κάψει τὴν κάμινο τῶν ἡδονῶν ἑπτὰ φορὲς περισσότερο, ὅμως ἄς ἔχουν θάρρος αὐτοὶ ποὺ ἐμπιστεύονται στὸν Κύριο, διότι σὲ λίγο ἡ κάμινος θὰ μεταβληθεῖ σὲ δροσιά, καὶ ὁ Τύραννος, ποὺ αὐτοὶ φοβόνταν προηγουμένως, θὰ τρέμει ὁ ἴδιος στὸ ἑξῆς τὴ σκιὰ τους χάρη στὴ βοήθεια ποὺ θὰ τοὺς δοθεῖ ἀπό τὸν οὐρανό. Εἶναι λοιπὸν μακάριοι αὐτοὶ ποὺ φυλάττουν τὸν ἁγιασμό τους μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν εὐσπλαχνία, διότι τὰ μέλη τοῦ σώματός τους θὰ ἀπολαύσουν βαθειὰ εἰρήνη, καθὼς ἡ ψυχή τους θὰ εὐφραίνεται μέσα στὴ χαρὰ ποὺ χορηγεῖ τὸ Ἅγιο Πνεύμα.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)