Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

03 tetarth

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ιζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (᾿Εφεσ. γ΄ 8-21)·

8 ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων τῶν ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ

9 καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ, τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ,

11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,

12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.

13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσί μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶ δόξα ὑμῶν.

14 Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,

16 ἵνα δῴη ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,

17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,

18 ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος,

19 γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ.

20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν,

21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

8 Σέ μένα τόν πιό ἐλάχιστο ἀπ’ ὅλους τούς Χριστιανούς δόθηκε ἡ χάρις αὐτή, νά εὐαγγελίζομαι δηλαδή στούς ἐθνικούς τόν ἀνεξιχνίαστο πλοῦτο τῶν εὐλογιῶν καί ἀγαθῶν πού μᾶς ἔφερε ὁ Χριστός, ἕναν πλοῦτο ἀνώτερο ἀπό κάθε κατανόηση.

 

9 Καί μοῦ δόθηκε ἡ χάρις νά διαφωτίζω καί νά φανερώνω σέ ὅλους ποιά εἶναι ἡ νέα κατάσταση καί διαχείριση πού ἔκανε ὁ Χριστός προσφέροντας τή σωτηρία σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἡ διαχείριση αὐτή ἦταν ἕνα μυστήριο, μιά ἀλήθεια ἄγνωστη καί κρυμμένη ἐξαρχῆς καί προαιωνίως στό Θεό, ὁ ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

10 Καί φυλασσόταν κρυμμένη, γιά νά φανερωθεῖ τώρα στίς οὐράνιες ἀρχές καί ἐξουσίες διαμέσου τῆς Ἐκκλησίας ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, πού ἐμφανίζεται μέ πολλές καί ποικίλες μορφές.

11 Κι ἔγινε γνωστή τώρα, σύμφωνα μέ τό προαιώνιο σχέδιο πού συνέλαβε ὁ Θεός καί πραγματοποίησε μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας.

12 Ἀπ’ τόν Κύριό μας αὐτόν ἔχουμε τό θάρρος πρός τόν Θεό καί μποροῦμε νά τόν πλησιάζουμε μέ τήν πεποίθηση ὅτι δέν θά μᾶς ἀποκρούσει· κι αὐτό, ἐπειδή πιστεύουμε στόν Κύριο Ἰησοῦ.

13 Ἐπειδή λοιπόν εἶναι μεγάλο τό μυστήριο τῆς κλήσεώς σας κι ἐπειδή μεγάλη ἀποστολή μοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός, γι’ αὐτό σᾶς παρακαλῶ νά μήν ἀναστατώνεστε καί νά μήν ἀποθαρρύνεστε ἀπό τίς θλίψεις πού ὑποφέρω γιά σᾶς. Διότι αὐτές οἱ θλίψεις μου εἶναι γιά σᾶς δόξα, ἀφοῦ γιά σᾶς ὁ Θεός παραδίδει τούς ἀποστόλους του σέ θλίψεις καί φυλακίσεις.  

14 Ἀκριβῶς λοιπόν ἐπειδή δέν εἶστε πλέον ξένοι ἀλλά μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ καί θεία οἰκοδομή, γονατίζω μπροστά στόν Πατέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,

15 ἀπ’ τόν ὁποῖο ὅλα τά ἀγγελικά τάγματα στούς οὐρανούς καί ὅλα τά γένη τῶν ἀνθρώπων στή γῆ παίρνουν τήν ὀνομασία τῆς φυλῆς καί τοῦ γένους τους.

16 Καί τόν παρακαλῶ θερμά νά σᾶς δώσει σύμφωνα μέ τόν πλοῦτο τῆς δοξασμένης καί ἄπειρης τελειότητός του ὥστε διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματός του νά γεμίσετε μέ δύναμη μέσα σας, στόν ἐσωτερικό σας ἄνθρωπο,

17 γιά νά κατοικήσει ὁ Χριστός μέ τήν πίστη μέσα στίς καρδιές σας.

18 Καί νά μείνετε μέ τήν ἀγάπη βαθιά ριζωμένοι καί θεμελιωμένοι, γιά νά μπορέσετε νά καταλάβετε μαζί

μέ ὅλους τούς Χριστιανούς ποιό εἶναι τό πλάτος καί μῆκος καί βάθος καί ὕψος τῆς συγκαταβάσεως καί τοῦ ἐλέους τοῦ Χριστοῦ,

19 καί νά γνωρίσετε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστός καί ἡ ὁποία ὑπερβαίνει κάθε μέτρο καί ὅριο τῆς ἀνθρώπινης γνώσεως. Καί τότε θά αἰσθανθεῖτε μεγαλύτερη εὐγνωμοσύνη στό Θεό, θά τόν ἀγαπήσετε θερμότερα καί θά ἀφοσιωθεῖτε σ’ αὐτόν περισσότερο. Κι ἔτσι θά γεμίσετε μέ τήν ἀφθονία τῶν δωρεῶν καί τελειοτήτων πού πηγάζουν ἀπ’ αὐτόν.

20 Στό Θεό λοιπόν, πού ἔχει τή δύναμη νά κάνει γιά μᾶς ἀπείρως μεγαλύτερα καί περισσότερα ἀπ’ ὅλα ὅσα ἐμεῖς ζητοῦμε ἤ μποροῦμε νά βάλουμε μέ τό μυαλό μας, καί νά τά κάνει σύμφωνα μέ τή δύναμη πού ἐνεργεῖ μέσα μας γιά τόν ἁγιασμό καί τή σωτηρία μας,

21 σ’ αὐτόν ἄς εἶναι ἡ δόξα μέσα στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει οἰκοδομηθεῖ πάνω στό θεμέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἶναι ἑνωμένη μ’ αὐτόν, σ’ ὅλες τίς ἐποχές τῆς ἀτέλειωτης σειρᾶς τῶν αἰώνων τοῦ μέλλοντος. Ἀμήν.