Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

02 triti

Εὐαγγέλιον: παραλειφθέν, Τρ. δ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάννου (᾿Ιω. ζ΄ 1-13).

 

1 Καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.

2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.

3 εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ· μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσωσι τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς·

4 οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.

6 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.

7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς· ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.

8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται.

9 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.

10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς, ἀλλ’ ὡς ἐν κρυπτῷ.

11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος;

12 καὶ γογγυσμὸς πολὺς περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις. οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστιν· ἄλλοι ἔλεγον, οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον.

13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα.

1 Γιά ἀρκετό χρόνο ὕστερα ἀπ’ αὐτά ὁ Ἰησοῦς περιόδευε στή Γαλιλαία. Δέν ἤθελε νά κάνει τίς περιοδεῖες τοῦ κηρύγματός του στήν Ἰουδαία, ἐπειδή οἱ Ἰουδαῖοι ζητοῦσαν νά τόν σκοτώσουν.

2 Πλησίαζε μάλιστα ἡ ἑορτή τῶν Ἰουδαίων πού ὀνομαζόταν σκηνοπηγία. Σ’ αὐτήν τήν ἑορτή οἱ Ἰουδαῖοι ἔμεναν ἐπί ἑπτά ἡμέρες μέσα σέ σκηνές, γιά νά θυμοῦνται τή ζωή πού πέρασαν οἱ πρόγονοί τους ὡς σκηνίτες στήν ἔρημο.

3 Μέ ἀφορμή λοιπόν τήν ἑορτή αὐτή τοῦ εἶπαν οἱ θεωρούμενοι ἀδελφοί του, τά παιδιά δηλαδή τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τή γυναίκα πού εἶχε προτοῦ ἀρραβωνιασθεῖ τή Θεοτόκο: Φύγε ἀπό τόν τόπο αὐτό καί πήγαινε στήν Ἰουδαία, γιά νά δοῦν τά θαυμαστά ἔργα πού κάνεις ἐδῶ καί οἱ μαθητές σου πού βρίσκονται ἐκεῖ, ἀλλά κι ὅσοι θά ἀνεβοῦν στά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή.

4 Πήγαινε ἐκεῖ, διότι κανένας δέν κάνει τίποτε κρυφά, ὅταν θέλει νά γίνει δημοσίως γνωστός, ὥστε νά τόν ἀναγνωρίσουν ὅλοι. Ἐφόσον ἐπιτελεῖς τά θαυμαστά αὐτά ἔργα, φανέρωσε τόν ἑαυτό σου στό πολύ πλῆθος πού θά συγκεντρωθεῖ κατά τήν ἑορτή στά Ἱεροσόλυμα.

5 Τοῦ μίλησαν μάλιστα μέ τόν τρόπο αὐτό, διότι ἀκόμη καί τ’ ἀδέλφια του δέν πίστευαν σ’ αὐτόν ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας.

6 Τούς λέει λοιπόν ὁ Ἰησοῦς: Δέν ἦλθε ἀκόμη ἡ δική μου ἡ ὥρα, αὐτή πού προκαθόρισε ὁ Πατέρας μου ὡς κατάλληλη γιά νά φανερώσω τόν ἑαυτό μου ὡς Μεσσία στά Ἱεροσόλυμα καί νά σταυρωθῶ. Ἐνῶ γιά σᾶς κάθε ὥρα εἶναι κατάλληλη προκειμένου νά ἀνεβεῖτε ὡς προσκυνητές Ἰουδαῖοι στά Ἱεροσόλυμα.

7 Δέν ὑπάρχει λόγος νά μισεῖ ἐσᾶς ὁ κόσμος, καί γι’ αὐτό κανείς δέν σᾶς ἐμποδίζει νά πᾶτε ὅποτε θέλετε στά Ἱεροσόλυμα. Ἐμένα ὅμως ὁ κόσμος μέ μισεῖ, διότι ἐγώ ἀποκαλύπτω καί καταγγέλλω ὅτι τά ἔργα του εἶναι πονηρά καί τόν ἐλέγχω γι’ αὐτά. Ὅταν λοιπόν πάω στά Ἱεροσόλυμα, θά μέ σκοτώσουν.

8 Ἐσεῖς νά ἀνεβεῖτε στά Ἱεροσόλυμα καί νά συμμετάσχετε στήν ἑορτή αὐτή τῆς σκηνοπηγίας. Γιά μένα ὅμως δέν ἦλθε ἀκόμη ἡ ὥρα νά ἀνεβῶ ἐπίσημα καί φανερά στήν ἑορτή αὐτή. Διότι ἐγώ δέν ἔχω ὁλοκληρώσει ἀκόμη τό ἔργο μου καί δέν ἔχει ἀκόμη συμπληρωθεῖ ἡ δική μου ὥρα γιά νά σταυρωθῶ.

9 Αὐτά τούς εἶπε, κι ἔμεινε στή Γαλιλαία.

10 Ὅταν ὅμως ἀνέβηκαν οἱ ἀδελφοί του στά Ἱεροσόλυμα, τότε ἀνέβηκε κι αὐτός στήν ἑορτή, ὄχι ὅμως φανερά καί μέ συνοδεία πολλῶν, ἀλλά ἰδιωτικά καί κάπως κρυφά.

11 Ἀφοῦ λοιπόν ἀνέβηκε χωρίς νά γίνει δημοσίως ἀντιληπτός, οἱ Ἰουδαῖοι τόν ἀναζητοῦσαν κατά τή διάρκεια τῆς ἑορτῆς καί ἔλεγαν: Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος;

12 Καί οἱ διάφορες ὁμάδες τοῦ λαοῦ διαρκῶς κρυφομιλοῦσαν κι ἔκαναν διάφορα παράπονα καί σχόλια γι’ αὐτόν, ἄλλοτε ἀρνητικά κι ἄλλοτε εὐνοϊκά. Ἄλλοι ἔλεγαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι καλός καί εἰλικρινής, ἐνῶ ἄλλοι ἔλεγαν: Ὄχι, δέν εἶναι καλός· εἶναι λαοπλάνος κι ἐξαπατᾶ τόν εὔπιστο λαό.

13 Κανένας ὅμως δέν μιλοῦσε γι’ αὐτόν ἐλεύθερα καί φανερά, ἐπειδή φοβοῦνταν τούς Ἰουδαίους ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι μισοῦσαν τόν Ἰησοῦ καί καταδίωκαν τούς μαθητές του.