Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

images48

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Τρίτη παραίνεση (α)

    «Τοὺς λογισμοὺς ἄλλωστε, ποὺ ἔχεις στὸ νοῦ σου, γιὰ τοὺς  ὁποίους μοῦ μίλησες, δὲν τοὺς λησμόνησα• καὶ μάλιστα ἐγὼ ὁ ἴδιος ἐνοχλοῦμαι ἀπό τὰ ἴδια πάθη, καὶ δὲν κρύβω τὴν ἀδυναμία μου. Πρέπει λοιπὸν ἐμεῖς νὰ προσευχόμαστε ἀδιάκοπα, γιὰ νὰ μᾶς σώσει ὁ Κύριος ἀπό τὴν ἐπιβουλὴ τῶν δαιμόνων. Διότι δέ μᾶς προξενοῦν θλίψη μόνο ὅταν εἴμαστε στὴν ἡσυχία καὶ τὴ μοναξιά, ἀλλά μᾶς πολεμοῦν σκληρὰ καὶ ὅταν συναθροισθοῦμε στὸν οἶκο τοῦ Κυρίου, καὶ μᾶς παρακινοῦν νὰ παρατηροῦμε τὰ σώματα τῶν ἀνδρῶν μὲ αἰσχρὸ καὶ ἄσεμνο βλέμμα, καὶ ὁδηγεῖ   ὁ Διάβολος τὴ φαντασία μας, ὡς τὴν ἴδια τὴ σιχαμερὴ πράξη, καὶ σπέρνει κρυφὰ κάποιους ἄπρεπους λογισμούς, γιὰ νὰ διασπάσει τὴν προσοχὴ τοῦ ἀδελφοῦ, ὥστε νὰ μὴν προσέχει μὲ καθαρὸ νοῦ στὰ ἄχραντα μυστήρια τοῦ Σωτῆρος μας Θεοῦ. Ἀλλά ὁ ἐγκρατὴς θὰ νικήσει τὸν Διάβολο μὲ τὴ φύλαξη τῶν ὀφθαλμῶν του καὶ μὲ τὴν προσοχὴ τοῦ νοῦ του, ἔχοντας βοηθὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Πρέπει λοιπὸν μὲ κάθε τρόπο νὰ φρουροῦμε τὴν καρδιά μας καὶ τὶς αἰσθήσεις μας• γιατί σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ βρισκόμαστε σὲ μεγάλο πόλεμο, καὶ ὁ Ἐχθρός μᾶς πολεμᾶ μὲ μανία· ἀλλά δὲν πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸν ἀγώνα. Ἀντίθετα, ἄς νικήσουμε μὲ τὸ σῶμα μας τὶς ἀπάτες ποὺ παρουσιάζει, καὶ ἂς τὸν ἀφήσουμε νὰ σκάζει ἀπό τὸ κακό του, διότι ὁ Κύριος γνωρίζει πόσο φοβερὰ δαυλιὰ φέρνει στὶς καρδιές μας, διὰ μέσου τῶν λογισμῶν, ὁ Διάβολος πού μᾶς πειράζει. Διότι ὁ Κύριος δὲ βλέπει σὰν ἄνθρωπος• γιατί ὁ ἄνθρωπος βλέπει στὴν ἐπιφάνεια, ἐνῶ ὁ Θεὸς βλέπει στὴν καρδιὰ τοῦ ἄνθρωπο. Ἀλλά εἶναι συνήθεια τῶν πυγμάχων νὰ ἀποφεύγουν τὰ χτυπήματα τοῦ ἀντιπάλου, ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ συμφιλιώνεται μὲ τὰ πάθη, πὼς θὰ πολεμήσει ἐναντίον τους, ἀφοῦ  ἔχει κάνει πιὰ τὸν ἑαυτὸ του δοῦλο στὶς ἡδονὲς καὶ μὲ ὅλη του τὴν προθυμία πληρώνει φόρο στὸν Τύραννο;» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)