Μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος θηνν καπάσης λλάδος Κύριος κ. Ἱερώνυμος πέστειλε τν κόλουθο χαιρετισμστν μερίδα μθέμα: «Τμάθημα τν Θρησκευτικν στν καιρτς πανθρησκείας». Ἡ Ἡμερίδα ργανώθηκε πτν δελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτρ» κατν Τομέα πιστημόνων τοΣυλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» τν 29η Δεκεμβρίου 2012. Δυστυχῶς ὅμως ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου ἔφθασε στὰ χέρια μας μετὰ τὴν 29η Δεκεμβρίου καὶ ἔτσι δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ἀναγνωσθεῖ στὴν Ἡμερίδα. Γι’ αὐτὸ καὶ δημοσιεύουμε τὸ περιεχόμενό του στὴ συνέχεια: «Χαιρετίζω ἀσμένως τὴν ἡμερίδα μὲ θέμα ‘‘Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸν καιρὸ τῆς πανθρησκείας’’, ἡ ὁποία συνδιοργανώνεται ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων ‘‘Ο ΣΩΤΗΡ’’ καὶ τὸν Τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως ‘‘ Ὁ Μέγας Βασίλειος’’. Ἡ Μαρτυρία τοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὴν κύρια εὐθύνη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐντολὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πρὸς τοὺς Ἀποστόλους, διακονία ἀγάπης πρὸς τὸν κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική. Ἡ Κατήχησις εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὑπηρέτησε καὶ πραγμάτωσε τὴν μόρφωσι καὶ τὴν δύναμι τῆς εὐσεβείας, ἅπλωσε τὴν μαρτυρία στὸν κόσμο. Στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἰδιαιτέρως, κοινωνία ζυμωμένη καὶ ταυτισμένη μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ δόθηκε πάντοτε μέσα καὶ ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καθρέφτισε καὶ προέβαλε μὲ ρεαλισμὸ καὶ σεβασμὸ πρὸς τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία αὐτὴ τὴν ταύτισι, γενιὲς Ἑλλήνων μαθητῶν μορφώθηκαν κάτω ἀπὸ τὴν ζωογόνο πνοὴ τῆς Πίστεώς μας. Ἀποτέλεσμα ἀγαθὸ εἶναι ἡ ταυτότης καὶ ἡ αὐτοσυνειδησία τῶν Ἑλλήνων, στοιχεῖα τόσο κρίσιμα καὶ χρήσιμα στὸ διάβα τῆς Ἱστορίας. Σήμερα σὲ μιὰ ἐποχὴ συγκρητισμοῦ καὶ συγχύσεως, ἡ ἀπώλεια τῆς ταυτότητος εἶναι πρόβλημα ὁρατὸ γιὰ τὴν πατρίδα μας. Ὁ ὁμολογιακὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος εἶναι ἀνάγκη ἐπιτακτική. Τὸ θέμα εἶναι πολὺ μεγάλο, καὶ κάθε συζήτηση καὶ ἐνασχόλησι μ’ αὐτὸ μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς προοπτικῆς εἶναι πολύτιμη συμβολὴ καὶ προσφορὰ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἰδίως στὴν ἑλληνικὴ νεολαία. Συγχαίρω ἐκ μέσης καρδίας τοὺς διοργανωτὲς τῆς Ἡμερίδος, παρέχω τὴν Ἀρχιεπισκοπική μου εὐλογία καὶ εὔχομαι ὁ τεχθεὶς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ παράσχῃ λαμπρὴ τὴν ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες τῆς Ἡμερίδος».